Eutanázia nemá miesto v katolíckych nemocniciach

Petition to the Board of the Provincialate of the Brothers of Charity

 

Eutanázia nemá miesto v katolíckych nemocniciach

050.000
  39.234
 
39.234 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.

Eutanázia nemá miesto v katolíckych nemocniciach

24. apríla sa objavili zdrvujúce správy o tom, že v psychiatrických zariadeniach katolíckej kongregácie Bratov Lásky povolia asistovanú samovraždu. Nemocnice tejto kongregácie začnú na požiadanie pichať smrtiacu injekciu psychiatrickým pacientom, ktorí nie sú v terminálnom štádiu smrteľnej choroby. Toto rozhodnutie je v úplnom rozpore s doterajšími pravidlami inštitúcií, ktoré vychádzajú z ich kresťanskej identity.

Podľa doterajších pravidiel nebola asistovaná samovražda (resp. eutanázia) v rámci nemocníc Bratov Lásky možná. Pacienti, ktorí sa chceli nechať usmrtiť sa preto nechali previesť do iných inštitúcii, ktoré smrteľný koktejl na požiadanie pacienta (alebo jeho zákonného zástupcu) podali.  

Podľa nového režimu Bratov Lásky, však môžu pacienti zomierať podstúpiť eutanáziu priamo v ich inštitúcií.

Tento obrat vzad v pravidlách bol rázne odmietnutý hlavou kongregáci v Ríme Najvyšším nadriadeným Renéem Stockmanom. Ale, kým on vyjadril zásadné odmietnutie, Belgický Provincialát Bratov Lásky, nezisková organizácia, pod ktorou sú zoskupené zariadenia, sa rozhodol ignorovať Stockmanovo vyjadrenie.

Celkovo je v komisií asociácie trinásť ľudí, z toho traja sú bratia Vedenia.

A čo hovorí vyjadrenie komisie?

 „Ako členovia a zamestnanci Bratstva Lásky, sa chceme priblížiť ostatným veriacim s verným a milujúcim prístupom. Nachádzame inšpiráciu v hodnotách Evanjelia a napodobňovaní Ježiša, nášho Spasiteľa.“

 „V tejto spoločnosti, chceme vytvoriť maják nádeje a byť svedkami Božej lásky.“

A:

 „Týmto spôsobom chceme zlepšiť kvalitu života a prispieť k viac humánnej spoločnosti, kde je miesto aj pre chudobných a slabých.“

Je skutočne neuveriteľné ako Provincialát Bratstva Lásky teraz odporuje vlastným základom, tým že dá smrtiacu injekciu niektorým „slabým“ pacientom namiesto milujúcej starostlivosti.

Podľa Filozofie Vedenia Bratstva Lásky, ľudia vo vedení by mali byť tiež „nositelia Kresťanských hodnôt“ a „svedkami správy obsiahnutej v Evanjeliu“.

A k tomu Bratská vedúca filozofia „robí rozhodnutia v etickej zodpovednosti a Kresťanských mravoch“.

Ale „ďalšia integrácia“ správy evanjelia nikdy nemôže byť chápané ako praktizovanie eutanázie pacientov v ich vlastných zariadeniach.

V týchto psychiatrických zariadeniach nie sú pacienti schopný – a, v žiadnom prípade by nemali mať umožnené alebo byť takticky povzbudzovaní (sprístupnením eutanázie) – robiť rozhodnutia v tak vážnych veciach, ako vzatie si života alebo byť zabitý „doktorom“.

To, že Rada Bratov Lásky spravila rozhodnutie v rámci „eticky zodpovedných a kresťanských mravov“ je vylúčené.

Hlava Vedenia v Ríme a Vatikáne, naznačila ich zámer bojovať s týmto rozhodnutím. Eventuálne však Provincialát musí rozhodnúť o takýchto rozhodnutiach s Vedením.

Podpíšte teda petíciu pre Radu Provincialátu Bratov Lásky, ktorá žiada dodržať ich deklarovaní princípy.

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
Please enter your zip code
CitizenGO bude chrániť vaše súkromie a bude vás priebežne informovať o tejto kampani a podobných iniciatívach.

My SignIt

Na vedomie: Predstavenstvu a členom Provičnej rady kongregácie Bratov Lásky

Sme veľmi znepokojený, obávame sa a cítime úplný odpor k Vášmu rozhodnutiu sprístupniť eutanáziu vo Vašich psychiatrických zariadeniach.

A toto znepokojenie a odpor nie sú neopodstatnené, lebo toto rozhodnutie úplne odporuje cieľom vašej organizácie.

Podľa Vašho štatútu je cieľom Vašej organizácie „pomáhať ľudom, ktorý potrebujú pomoc v ich osobnom rozvoji, a to v duchu postoja veriaceho a milujúceho, a v duchu Evanjelia a Petra Josepha Triesta, zakladateľa kongregácie Bratov Lásky“.

Ustanovenia hovoria, že ako Členovia Rady „by mali pomáhať dosiahnuť účel organizácie, kresťanskú inšpiráciu a hlavnú misiu Bratov Lásky“.

Podľa tejto misie, ste poverený „vytvárať v komunite majáky nádeje a dosvedčovať Božiu lásku“, a týmto „zlepšovať kvalitu života a prispievať k viac humánnej spoločnosti, kde je miesto aj pre chudobných a slabých.“

My, dole podpísaný, registrujeme, že chcete zmeniť pravidlá:

  1. Isť proti duchu Evanjelia a tomu, čomu bol zakladateľ Bratov Lásky - Peter Joseph Triest, verný; 
  2. Nie je v súlade s Kresťanskou motiváciou Vašich nadriadených, ani s veriacim a milujúcim pochopením, čo táto inšpirácia v skutočnosti znamená;
  3. Namiesto zlepšovania kvality života, vytváraním majákov nádeje a dosvedčovaním Božej lásky, radšej vyhlasujete, že smrť je „iba riešenie“ pre slabých (ako sú v tomto prípade mentálne chorý).

Podľa Vašej vlastnej filozofie, chcete robiť rozhodnutia „podľa eticky zodpovedných a Kresťanských mravov“.

Avšak, je jasné žiadne eticky zodpovedné rozhodnutie, ktoré by mohlo byť nazvané „kresťanské“ tu nebolo spravené.

Takže Vás vyzývame prehodnotiť Vaše rozhodnutie a vydať zmenené pravidlá, ktoré sú v súlade s Vašimi základmi, misiou a princípmi.

Slovom, pravidlá hodné mena Bratov Lásky.

S pozdravom,
[Vaše meno]

Eutanázia nemá miesto v katolíckych nemocniciach

Podpísať petíciu teraz!

050.000
  39.234
 
39.234 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.