MEN chce ograniczyć uprawnienia rodziców. Zaprotestuj!

Adresat/Adresaci petycji: Sejmowa podkomisja stała ds. jakości kształcenia i wychowania

 

MEN chce ograniczyć uprawnienia rodziców. Zaprotestuj!

MEN chce ograniczyć uprawnienia rodziców. Zaprotestuj!

050.000
  28.964
 
28.964 firmado. Vamos a lograr 50.000!

Ustawa o systemie oświaty musi zostać zmieniona, bo Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy dotyczące zasad organizacji egzaminów. Jednak MEN wykorzystało ten obowiązek, by przemycić w projekcie nowelizacji regulacje pozwalające brutalnie narzucać szkołom ideologiczne treści, które budzą sprzeciw rodziców. Projekt poszerzy m.in. władcze kompetencje podległych ministrowi edukacji kuratorów oraz ograniczy wpływ samorządów lokalnych na działanie prowadzonych przez nie szkół. Chodzi głównie o możliwość zwalniania z pracy dyrektorów, którzy będą chcieli chronić dzieci przed ideologicznymi treściami forsowanymi przez postępowców z MEN.

Instytut Ordo Iuris i inne organizacje pozarządowe już na etapie ministerialnych konsultacji społecznych projektu zwracały uwagę, że nowe przepisy naruszają gwarantowane konstytucyjnie uprawnienia rodziców i poważnie ograniczają kompetencje samorządów. Niestety, ministerstwo wprowadziło w projekcie ustawy jedynie kosmetyczne zmiany.

Obecnie nad projektem pracuje sejmowa podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, która może zaproponować wykreślenie kontrowersyjnych przepisów z projektu. Dlatego apelujemy do tej komisji i do posłów o wykreślenie z projektu ustawy art. 1 pkt 34 i 35 projektu, zawierających  przepisy poszerzające kompetencje kuratoriów i które nie są związane z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

050.000
  28.964
 
28.964 firmado. Vamos a lograr 50.000!

Completa tu firma

¡Firma esta petición ahora!

 
Introduce tu e-mail
Introduce tu nombre
Introduce tus apellidos
Introduce tu país
Introduce tu código postal
Por favor seleccione una opción:
Procesamos tus datos personales de acuerdo con nuestras Política de privacidad y Términos de uso.

Adresat/Adresaci petycji: Sejmowa podkomisja stała ds. jakości kształcenia i wychowania

Wyrażam zaniepokojenie i sprzeciw wobec dążeń Ministerstwa Edukacji Narodowej do przyznania drastycznych uprawnień nadzorczych o charakterze dyscyplinarnym organom nadzoru pedagogicznego w ramach procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 2957). Mój sprzeciw jest tym większy, że czyni się to przy okazji wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Instrumentalnie wykorzystuje się konstytucyjny obowiązek zmiany prawa do forsowania rozwiązań prawnych, które budzą zasadnicze wątpliwości konstytucyjne.


Przewidziana w projekcie drobiazgowość kontroli programowej, zwłaszcza w kontekście masowych protestów społeczeństwa obywatelskiego wobec forsowanych przez MEN ideologicznych eksperymentów edukacyjnych, każe postrzegać te rozwiązania jako wymierzone w konstytucyjnie gwarantowane prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami  (art. 48 ust. 1 Konstytucji). W przypadku wprowadzenia proponowanych zmian, dotychczasowe uprawnienia rodziców pozwalające im wpływać na pracę szkoły (art. 50-55 obowiązującej ustawy o systemie oświaty) mogą okazać się fikcyjne. Zastrzeżenia budzi także zgodność ustawy z zasadą ochrony zaufania obywatela wobec państwa, zasadą pewności prawa i zasadami przyzwoitej legislacji, które stanowią istotne aspekty zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).


Zaproponowana nowelizacja przewiduje prowadzenie niezapowiedzianych nalotów wizytacyjnych w szkołach i przedszkolach kończących się formułowaniem zaleceń, których niewykonanie będzie oznaczało utratę pracy przez dyrektorów placówek, bez względu na opinię organu prowadzącego szkołę. W ten sposób forsowane rozwiązania poważnie ograniczają kompetencje jednostek samorządu jako organów prowadzących placówki oświaty. Godzą w związku z tym w chronioną konstytucyjnie autonomię samorządu (art. 165 Konstytucji) i w zasadę pomocniczości.


Projekt narusza także zasadę stabilności systemu edukacji, która wynika z art. 70 Konstytucji, chroniącą placówki edukacyjne przed arbitralnymi działaniami władzy. Znaczne poszerzenie kompetencji Kuratorów Oświaty oraz wyraźne upoważnienie MEN do ustalania szczegółowych kryteriów nadzoru pedagogicznego w drodze rozporządzenia sprawi, że sposób funkcjonowania szkół uwarunkowany będzie przez bieżącą sytuację polityczną.


W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt 34 i 35 z art. 1 projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 2957).

[Tu nombre]

Adresat/Adresaci petycji: Sejmowa podkomisja stała ds. jakości kształcenia i wychowania

Wyrażam zaniepokojenie i sprzeciw wobec dążeń Ministerstwa Edukacji Narodowej do przyznania drastycznych uprawnień nadzorczych o charakterze dyscyplinarnym organom nadzoru pedagogicznego w ramach procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 2957). Mój sprzeciw jest tym większy, że czyni się to przy okazji wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Instrumentalnie wykorzystuje się konstytucyjny obowiązek zmiany prawa do forsowania rozwiązań prawnych, które budzą zasadnicze wątpliwości konstytucyjne.


Przewidziana w projekcie drobiazgowość kontroli programowej, zwłaszcza w kontekście masowych protestów społeczeństwa obywatelskiego wobec forsowanych przez MEN ideologicznych eksperymentów edukacyjnych, każe postrzegać te rozwiązania jako wymierzone w konstytucyjnie gwarantowane prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami  (art. 48 ust. 1 Konstytucji). W przypadku wprowadzenia proponowanych zmian, dotychczasowe uprawnienia rodziców pozwalające im wpływać na pracę szkoły (art. 50-55 obowiązującej ustawy o systemie oświaty) mogą okazać się fikcyjne. Zastrzeżenia budzi także zgodność ustawy z zasadą ochrony zaufania obywatela wobec państwa, zasadą pewności prawa i zasadami przyzwoitej legislacji, które stanowią istotne aspekty zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).


Zaproponowana nowelizacja przewiduje prowadzenie niezapowiedzianych nalotów wizytacyjnych w szkołach i przedszkolach kończących się formułowaniem zaleceń, których niewykonanie będzie oznaczało utratę pracy przez dyrektorów placówek, bez względu na opinię organu prowadzącego szkołę. W ten sposób forsowane rozwiązania poważnie ograniczają kompetencje jednostek samorządu jako organów prowadzących placówki oświaty. Godzą w związku z tym w chronioną konstytucyjnie autonomię samorządu (art. 165 Konstytucji) i w zasadę pomocniczości.


Projekt narusza także zasadę stabilności systemu edukacji, która wynika z art. 70 Konstytucji, chroniącą placówki edukacyjne przed arbitralnymi działaniami władzy. Znaczne poszerzenie kompetencji Kuratorów Oświaty oraz wyraźne upoważnienie MEN do ustalania szczegółowych kryteriów nadzoru pedagogicznego w drodze rozporządzenia sprawi, że sposób funkcjonowania szkół uwarunkowany będzie przez bieżącą sytuację polityczną.


W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt 34 i 35 z art. 1 projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty (druk sejmowy 2957).

[Tu nombre]