Petitie: Genoeg van reclame 'Second Love'!

Vraag de Reclame Code Commissie om haar oordeel over 'Second Love'-reclames te herzien

 

Petitie: Genoeg van reclame 'Second Love'!

Petitie: Genoeg van reclame 'Second Love'!

0100.000
  81.265
 
81.265 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!
Foto: Don Ceder, genomen op 22 augustus 2017 in Amsterdam
 
Update 3: Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft op 21 december helaas de eerdere uitspraak bekrachtigd, die zegt dat dit een kwestie is van vrijheid van meningsuiting en dat consumenten zelf mogen kiezen of ze aan de advertentie gehoor willen geven.

Deze ronde, bij de Reclame Code Commissie, hebben we daarmee verloren.

Wij geven de strijd echter niet op!

Update 2: De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in een brief van 18 september laten weten nogmaals hetzelfde oordeel te vellen als voorheen en de klacht opnieuw af te wijzen.

Het argument is dat weliswaar "een aanzienlijk aantal mensen de uiting niet kan waarderen", maar dat dit niet leidt "tot het oordeel dat naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen de uiting de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat".

CitizenGO heeft tegen deze beslissing bezwaar aangetekend. Wij claimen dat de maatschappij deze reclames wel degelijk te ver vindt gaan. Laten we dat bewijzen door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen!
 
Op 26 oktober vind er een zitting plaats, waarbij de gehele Commissie zich opnieuw over de zaak zal buigen.
 
Update 1: De Reclame Code Commissie heeft op 8 september aangegeven bereid te zijn tot het opstarten van een nieuwe procedure naar aanleiding van deze petitie. Het is procedureel niet mogelijk de vorige beslissing te herzien, maar naar aanleiding van een nieuwe klacht kan er opnieuw geoordeeld worden. Blijf vooral tekenen om te laten zien dat de samenleving hier niet achter staat!

Second Love is een nieuwe reclamecampagne gestart. In bushokjes in onder andere Amsterdam ziet men de bovenstaande poster, die mensen oproept om vreemd te gaan.
 
Eerdere klachten van de SGP tegen dit soort reclame-uitingen zijn afgewezen, zowel door de regering (SGP kamerfractie) als door de Reclame Code Commissie (SGP-jongeren) en de reclame voor ontrouw gaat onverminderd verder. De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat deze reclame-uitingen níet in tegenspraak zijn met maatschappelijk fatsoen en goede zeden (artikel 2 en 3 van de reclamecode). Dit terwijl hier overduidelijk wél sprake van is.
 
De Nederlandse Reclame Code stelt onder andere:

2. Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

3. Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.

4. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.
 
Bij de toelichting op artikel 2 staat nog:
 
"Bij het criterium goede smaak en fatsoen dient te worden beoordeeld of naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen de uiting de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat, mede gelet op de wijze waarop zij is gepubliceerd en het effect dat zij daardoor op het publiek heeft. Bij een uiting die op een zodanige wijze wordt gepubliceerd dat het publiek zich niet aan confrontatie daarmee kan onttrekken, zijn de grenzen van hetgeen toelaatbaar kan worden geacht eerder overschreden dan bij uitingen die op een andere wijze worden gepubliceerd."
 
Het is duidelijk dat deze reclames ingaan tegen de goede zeden, de goede smaak en het fatsoen. Ook de geestelijke volksgezondheid komt in het geding als mensen relatieproblemen oplopen door gevolg te geven aan deze reclame. Gezinnen worden instabiel of vallen uit elkaar. Met alle gevolgen van dien ook voor eventuele kinderen. Ook het algemeen belang staat hier dus onder druk.
 
Bovendien krijgen ook kinderen deze reclame-uitingen op straat te zien, zonder dat ze zich hier aan kunnen onttrekken.
 
Natuurlijk blijven mensen verantwoordelijk voor hun eigen handelen, maar reclame die mensen doelbewust oproept tot vreemdgaan gaat te ver. Dit ondergraaft de stabiliteit van gezinnen en daarmee van de samenleving.
 
CitizenGO vindt dat het nu wel genoeg is geweest met deze vreselijke reclames. Doe mee en teken de petitie!
 
Ons doel is te laten zien dat de "huidige algemene maatschappelijke opvattingen" dit níet goedkeuren, zoals de Reclame Code Commissie veronderstelt. Daarvoor zijn veel handtekeningen nodig. Help dus ook met de verspreiding van deze petitie!
 
Op kamervragen van de SGP reageerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) onder meer: "Het oordeel dat Second love een bom legt onder relaties laat ik voor uw rekening."
 
Vervolgens ging hij verder over het "relatie-ondersteunend aanbod" dat de overheid ondersteunt. Eerst toestaan dat relaties doelbewust om zeep worden geholpen om ze vervolgens weer te gaan lijmen (wat vaak niet meer lukt)? Dat is nog eens het paard achter de wagen spannen!
 
De overheid dient te waken over de publieke orde en moet daarbij vaak terughoudend zijn, om de vrijheid van burgers niet onrechtmatig in te perken, maar hier is duidelijk sprake van een aantasting van het algemeen belang.
 
Zien we als maatschappij niet meer het verband tussen het geluk van onze gezinnen en die van de samenleving in het algemeen?
 
Teken daarom de petitie!
 
Al getekend? Deel haar dan op sociale media, via e-mail of WhatsApp!
0100.000
  81.265
 
81.265 hebben getekend. Laten we streven naar 100.000!

Bevestig je ondertekening

Teken nu de petitie!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Maak alsjeblieft een keuze:
We process your information in accordance with our Privacy Policy and Terms of Service

Wij hebben genoeg van reclame 'Second Love'!

 
Geachte Reclame Code Commissie,
 
Op grond van de voortgaande reclame-uitingen van Second Love en anderen, die mensen oproepen tot vreemdgaan, en op grond van artikelen 2, 3 en 4 van uw eigen Nederlandse Reclame Code vragen wij u uw eerdere uitspraak te heroverwegen en over dit soort reclames een negatief oordeel uit te spreken.
 
Onzes inziens is er duidelijk sprake van inbreuk op de goede zeden, de goede smaak en het fatsoen. Tevens stellen wij de vraag of dit soort reclame-uitingen geen gevaar inhoudt voor de geestelijke volksgezondheid, met het oog op alle relatieproblematiek die eruit voort kan komen en de gevolgen daarvan voor eventuele kinderen. Ook het algemeen belang van de samenleving komt in het geding, dat immers gebaat is bij stabiele gezinnen waarin kinderen veilig kunnen opgroeien.
 
Het voorgaande is in tegenspraak met de Nederlandse Reclame Code, artikelen 2, 3 en 4. Naar aanleiding van het verschijnen van nieuwe posters op bushokjes met de tekst 'Flirten is niet alleen voor singles', vragen wij u dan ook met aandrang om uw eerdere oordeel te herzien.
 
[Jouw naam]

Wij hebben genoeg van reclame 'Second Love'!

 
Geachte Reclame Code Commissie,
 
Op grond van de voortgaande reclame-uitingen van Second Love en anderen, die mensen oproepen tot vreemdgaan, en op grond van artikelen 2, 3 en 4 van uw eigen Nederlandse Reclame Code vragen wij u uw eerdere uitspraak te heroverwegen en over dit soort reclames een negatief oordeel uit te spreken.
 
Onzes inziens is er duidelijk sprake van inbreuk op de goede zeden, de goede smaak en het fatsoen. Tevens stellen wij de vraag of dit soort reclame-uitingen geen gevaar inhoudt voor de geestelijke volksgezondheid, met het oog op alle relatieproblematiek die eruit voort kan komen en de gevolgen daarvan voor eventuele kinderen. Ook het algemeen belang van de samenleving komt in het geding, dat immers gebaat is bij stabiele gezinnen waarin kinderen veilig kunnen opgroeien.
 
Het voorgaande is in tegenspraak met de Nederlandse Reclame Code, artikelen 2, 3 en 4. Naar aanleiding van het verschijnen van nieuwe posters op bushokjes met de tekst 'Flirten is niet alleen voor singles', vragen wij u dan ook met aandrang om uw eerdere oordeel te herzien.
 
[Jouw naam]