Szanowni Radni Miasta Gdańska

Adresat/Adresaci petycji: Radni Miasta Gdańska

 

Szanowni Radni Miasta Gdańska

020.000
  15.364
 
15.364 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.

Szanowni Radni Miasta Gdańska

Zwracamy się z petycją do Radnych Miasta Gdańska o odrzucenie uchwały wprowadzającej Model na Rzecz Równego Traktowania i głosowanie przeciw temu dokumentowi. W naszej ocenie promuje on idee, które nie mają nic wspólnego z równością ani z działaniami na rzecz likwidacji dyskryminacji, na którą powołują się autorzy rekomendacji.  

Model na Rzecz Równego Traktowania ma stanowić część polityki miasta na lata 2018-2030, zakładającej słusznie równe traktowanie m.in. osób starszych, niepełnosprawnych czy mniejszości narodowych i etnicznych. 

Niestety pod pozorem dobrze brzmiących haseł o równości  i ochronie mniejszości oraz osób wykluczonych społecznie, przemycane są zapisy będące  zamachem na prawa rodziców i dzieci. Nieprecyzyjne sformułowania powodują, że zamiast ochrony miasto skupi się na promowaniu m.in. grup mniejszości seksualnych (LGBTQ), bez możliwości i chęci kontroli dając im nieograniczony dostęp do przestrzeni publicznej. Pomysł stosowania  „parytetów” przy obsadzaniu stanowisk w jednostkach decyzyjnych i doradczych miasta -  ze względu na  wyznanie, orientację seksualną czy pochodzenie – a nie ze względu na kompetencje osób - wydaje się szczególnie kuriozalny.  

W toku prac nad Modelem część rekomendacji została wypracowana na podstawie wątpliwej jakości badań, w tym realizowanych przez organizacje jawnie związane z środowiskami feministycznymi oraz LGBTQ: Fundację na rzecz Emancypacji i Równości STER, Stowarzyszenie Victoria, Fundacja Wolność od Religii, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Kampanię Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, Transfuzja.

Wielu   mieszkańców  Gdańska, skupionych m.in.  w Inicjatywie Obywatelskiej OdpowiedzialnyGdansk.pl a także przedstawicieli wspólnot katolickich i Kościołów Protestanckich, z niepokojem obserwuje działania niektórych gdańskich urzędników.

Przeprowadzona przez autorów Modelu diagnoza, na podstawie której są przygotowane rekomendacje, tak opisuje rzeczywistość (fragmenty):

•“Zgodnie z dzisiejszą wiedzą orientacja homoseksualna i biseksualna są traktowane jako prawidłowe warianty rozwojowe seksualności człowieka. “ (strona 26)

•Jednym z największych zagrożeń w tym obszarze [RELIGIA (WYZNANIE), ŚWIATOPOGLĄD, BEZWYZNANIOWOŚĆ] jest uniwersalizowanie jednej tradycji religijnej czy światopoglądowej na wszystkich członków i wszystkie członkinie danej społeczności, co prowadzić może do nierównego traktowania i dyskryminacji osób z grup mniejszościowych. (strona 27)

•Raport Dyskryminacja w szkole pokazuje także, że w większości szkół nie ma równoprawnego uwzględniania symboliki religijnej różnych wyznań i światopoglądów. W obliczu zmian społecznych – rosnącej migracji z różnych kręgów kulturowych i religijnych, sekularyzacji społeczeństwa – zadbanie o przestrzeń dla różnych tradycji religijnych i światopoglądowych będzie coraz większym wyzwaniem. (strona 28)

W konsekwencji w rekomendacjach dla Rady Miasta Gdańska czytamy: 

•wdrożenie w szkołach zajęć dostarczających rzetelnej wiedzy o LGBT+ (rekomendacja 38) czyli nasze dzieci będą uczone o tym, czym jest homoseksualizm, transseksualizm i biseksualizm oraz, że mogą sobie wybrać płeć, albo o tym jak używać prezerwatyw czy jak się masturbować;

•realizacja programów edukacji seksualnej kierowanych do dzieci i młodzieży, w tym poniżej 15 roku życia (rekomendacja 69) oraz regularne warsztaty antydyskryminacyjne oraz inne działania mające służyć promowaniu różnorodności, równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji (rekomendacja 30);

•bezpłatne udostępnienie miejskich nośników reklamowych i informacyjnych na kampanie antydyskryminacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe (w tym LGBT, rekomendacja 16).

Autorzy dokumentu nie dostrzegają wartości tradycyjnych rodzin, rozumianych jako związek mężczyzny i kobiety. Wydaje się, że ich celem jest uzyskanie takiego wpływu na edukację, który zapewni (a nawet narzuci) mieszkańcom szczegółową wiedzę o aktywnościach i orientacjach seksualnych uważanych za nieuporządkowane. Warsztaty antydyskryminacyjne mają doprowadzić do pełnej akceptacji i promowania takich zachowań także wśród najmłodszych dzieci (nie mylić z tolerancją).

Niepokoi sformułowanie, które padło w trakcie prac nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku: „…wolność wypowiedzi i wyznawania religii nie są absolutnymi prawami i mogą być ograniczone: państwa powinny umożliwić legalizację rodzin LGBTQ, a dzieci mają być wychowywane od najmłodszych lat z odpowiednim podejściem do kwestii orientacji seksualnej i tożsamości genderowej (tj. zakładającym pełną akceptację i zachętę do wchodzenia w takie związki). 

Brońmy praw Konstytucyjnych Rodziców!

Artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 48. Zasada ochrony władzy rodzicielskiej

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Żadne z praw lokalnych nie może łamać zasad konstytucyjnych rodziców do wychowania dzieci. Podczas konsultacji społecznych reprezentanci Urzędu Miasta z lekceważeniem podchodzili do naszych uwag dotyczących rekomendacji. Nawet po konsultacjach społecznych i przesłanych uwagach nie wprowadzili żadnych istotnych zmian. Przebieg konsultacji społecznych związanych z Modelem oceniamy jako farsę z demokracji. 

Uważamy, że bez względu na światopogląd czy wyznanie największą wartością są dzieci i ich prawidłowe wychowanie na podstawie wartości ich rodziców, a nie praktykami narzuconymi w imię równości i działań antydyskryminacyjnych. Rodzice powinni się dowiedzieć o tym, co nam przygotowują nam  niektórzy urzędnicy Gdańska, ocenić to według własnego sumienia i zareagować. Musimy być odpowiedzialni za nasze dzieci i ich przyszłość!

Liczymy na pomoc, jednocześnie dziękując za włączenie się w nasze działania. 

Inicjatywa Obywatelska OdpowiedzialnyGdansk.pl

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Radni Miasta Gdańska

Jako zaniepokojeni rodzice zwracamy się z prośbą o odrzucenie w całości Modelu na Rzecz Równego Traktowania, który ma być głosowany na Radzie Miasta Gdańska w dniu 28 czerwca. Dokument odbieramy jako zamach na wolność rodzicielską i na nasze dzieci. Wiele rekomendacji Modelu słusznie wspiera osoby niepełnosprawne i wykluczone z różnych powodów, jednocześnie jednak przyznaje nieuzasadnione przywileje środowiskom LGBTQ, co prowadzić będzie do demoralizowania naszych dzieci i niszczenia podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. 

Wprowadzenie podobnej polityki w innych miastach Europy spowodowało wzrost przemocy na tle seksualnym wobec kobiet i dzieci. Nie takiej edukacji chcą mieszkańcy Gdańska.

 Artykuł 18. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej." 

Pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na fakt, że tekst ten wprost nakazuje ochronę rodziny i dzieci, jako konstytucyjny obowiązek władz państwowych i samorządowych. 

Zgodnie z artykułem 48. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.”

Zapis ten wprost ukazuje prawo do wychowywania dzieci zgodnie z wartościami i przekonaniami rodziców. Ograniczenie tego prawa może nastąpić tylko w przypadku prawomocnego wyroku Sądu. 

Jako przedstawiciele mieszkańców Gdańska jesteście Państwo zobowiązani do stania na straży prawa i do ochrony praw rodziców. Proponowany przez Urząd Miasta Gdańska plan polityki miasta burzy ten porządek. 

Apelujemy do Radnych Miasta Gdańska o odrzucenie w całości Modelu na Rzecz Równego Traktowania i odstąpienie od dalszych prac w tym zakresie, jako dowód ochrony podstawowych wartości chronionych przez Rzeczpospolitą Polską - RODZINY - jednego z fundamentów dobra wspólnego wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny - GDAŃSKA.

 
[Imię i nazwisko]

Szanowni Radni Miasta Gdańska

Podpisz tę petycję teraz!

020.000
  15.364
 
15.364 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 20.000 podpisów.