Czy popierasz zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 23.01.2020 r. zmieniającej Prawo geologiczne i górnicze

Adresat/Adresaci petycji: Właściciele polskich zasobów naturalnych - Wszyscy Polacy

 

Czy popierasz zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 23.01.2020 r. zmieniającej Prawo geologiczne i górnicze

05.000
  4.188
 
4.188 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Czy popierasz zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 23.01.2020 r. zmieniającej Prawo geologiczne i górnicze

Pomimo istotnych zastrzeżeń i wielu protestów Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rażąco naruszającą interes publiczny. Prawo geologiczne i górnicze zostało zmienione decyzja sejmu "wstecz", aby umożliwić zagranicznym kapitałom uzyskiwanie koncesji według niekorzystnych dla Polski warunków bezprzetargowych przez spółki bez niezbędnego kapitału i gwarancji. Sytuacja jest kontrowersyjna ze względu na prawdopodobieństwo korupcyjne i konflikt interesów pomiędzy Skarbem Państwa, a prywatną spółką, w której zatrudnieni są byli członkowie rządu.Obejrzyj nagranie z ekspertem do spraw węgla i energetyki Krzysztofem Tytko: 

https://youtu.be/BPH7hzclREA   

Przeprowadził on dowód (zacytowany w nagraniu), iż eksploatacja węgla metodą procesowania (zgazowania) przyniesie przychód w kwocie 6 069 823 zł dla każdego Polaka, pod warunkiem, że obecny rząd nie odda eksploatacji polskich złóż węgla obcym korporacjom.

W związku z tym każdy Polak musi dokonać mobilizacji by wspólnie zaskarżyć tą haniebną ustawę zaskarżając ją do Trybunału Konstytucyjnego i innych organów.

Pismo, które zostało do Prezydenta za pośrednictwem Kancelarii.

Prezydent nie chciał do tej pory spotkać się ze stroną społeczną i ekspertami.

W-wa, dnia 21.02.2020

Krzysztof Tytko

43-100 Tychy

ul. Nałkowskiej 15/69

Szanowny Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczpospolitej Polski

W imieniu Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich zasobów Naturalnych i wielu środowisk patriotycznych w kraju i zagranicą, działając jako strona społeczna w procesie konsultacji procesu legislacyjnego poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – „Prawo geologiczne i górnicze” oraz niektórych innych ustaw zwracamy się z uzasadnioną prośbą o złożenie weta do w/w ustawy z dnia 13 02.2020 roku

Za złożeniem weta przemawiają następujące przesłanki:

1. Ustawa została zanegowana przez Biuro Legislacyjne Sejmu i Biuro Legislacyjne Senatu z uzasadnieniem, że w polskim porządku prawnym (tak jak w innych cywilizowanych i demokratycznych państwach ustawa nie może działać wstecz.

2. Brak opinii Biura Analiz Sejmowych.

3. Wydane i uchylone koncesje dla Miedzi Copper Corporation i KGHM SA w 2014 , których dotyczy nowelizacja ustawy skierowane zostały do Prokuratury w 2018 r, dla których postępowania nie zostało jeszcze zakończone.

4. Istnieje najwyższe prawdopodobieństwo, że Miedzi Copper Corporation, dla której Minister Klimatu zatwierdził ostatnio Dokumentację Geologiczną prowadził poszukiwanie i rozpoznanie bez ważnej koncesji na poszukiwanie i dokumentowanie złoża licząc, na to że czynności te zostaną usankcjonowanie prawnie przez uchwalenie w/w ustawy.

5. Po stronie społecznej istnieje uzasadnione podejrzenie, iż ustawa została przyjęta w treści zgodnej z oczekiwaniami grup lobbystów wcześniej zatrudnionych w jednostkach administracji państwowej reprezentujących obecnie interesy firm kontrolowanych przez kapitał zagraniczny, z pominięciem konsultacji społecznych, w tym organizacji reprezentujących suwerenne interesy ogólnonarodowe.

6. Istniej najwyższe prawdopodobieństwa, że Miedzi Copper Corporation w zatwierdzonej Dokumentacji Geologicznej nie pokazał wielu innych cennych pierwiastków, których wartość przychodowa może być zbliżona do wartości potencjalnych przychodów z kopaliny zasadniczej jaką jest miedź wraz z kopaliną towarzyszącą jaką jest srebro, które były przedmiotem wniosku o koncesję.

7. Ustawa nowelizacyjna w swojej istocie rozwiązuje wyłącznie sytuację ad hoc, związaną z jednostkowym przypadkiem złóż rud miedzi i srebra; w mniemaniu strony społecznej nowelizacja powinna kompleksowo regulować kwestie gospodarowania wszelkimi zasobami naturalnymi;

8. Jako czynnik społeczny wychodzimy z założenia, że rozwiązania dotyczące długofalowego gospodarowania zasobami naturalnymi stanowiącymi dobro ogólnonarodowe winny być zaaprobowane przez Naród w formie demokracji bezpośredniej, tj. z zastosowaniem instytucji referendum.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o odrzucenia ustawy i wyznaczenie terminu spotkania, na którym przedstawimy założenia strony społecznej dotyczące modelu i zasad długofalowego gospodarowania polskimi zasobami naturalnymi z zachowaniem troski o optymalne ich wykorzystanie dla dobra przyszłych pokoleń.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Właściciele polskich zasobów naturalnych - Wszyscy Polacy

Popieram zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

[Imię i nazwisko]

Czy popierasz zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 23.01.2020 r. zmieniającej Prawo geologiczne i górnicze

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  4.188
 
4.188 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.