STOP wywłaszczaniu Polaków z ojcowskiej ziemi!

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów RP Pani Ewa Kopacz

 

STOP wywłaszczaniu Polaków z ojcowskiej ziemi!

STOP wywłaszczaniu Polaków z ojcowskiej ziemi!

050.000
  34.132
 
34.132 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Masz ładnie położoną działkę? Możesz ją stracić!

Sejm pracuje nad nową ustawą wywłaszczeniową.

W projekcie ustawy z dnia 8 kwietnia 2015 projektodawca zakłada ustanowienie „prawa szlaku” czyli prawa do wywłaszczania każdego z jego nieruchomości, jeśli ktoś uzna, że ziemia ta ma „szczególne walory krajobrazowe, przyrodnicze, lokalizacji i ukształtowania terenu lub tradycji korzystania z danego terenu”.

Co to oznacza?

Polski właściciel nieruchomości zlokalizowanej w miejscu, które może służyć celom rekreacyjnym, narciarskim, turystycznym, może zostać wywłaszczony ze swojej ziemi, jeśli ktoś inny (prywatny inwestor) postanowi na tym miejscu realizować inwestycję służącą szeroko pojęta rekreacji, czy komercji! Na mocy nowego prawa będzie można zatem wywłaszczyć domy i działki prywatne, ale również te należace do Skarbu Państwa, jak np. parki narodowe! 

Projektodawcy „prawa szlaku” w ustawie Kodeks Cywilny chcą zmienić wyrażenie „służebność przesyłu” na „służebność publiczną”. Umożliwi to niemal nieograniczoną ingerencję w prywatną własność, również w domy, zabudowania gospodarcze, przedsiębiorstwa, uprawy, działki...

Pomimo wielu negatywnych opinii prawnych Sejm RP nadal próbuje rozszerzyć konstytucyjną definicję "celów publicznch" o turystykę, sport i rekreację, wprowadzając odpowiednie sformułowania "tylnymi drzwiami", bez konsultacji społecznych. Podobnie, jak zrobiono ze słynnym dopiskiem do ustawy medialnej: „lub czasopisma”

Według wyroku Sądu Administracyjnego sygn. akt IV SA/Wa 2037/06 inwestycje tj. trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie, koleje napowietrzne, koleje gondolowe i koleje krzesełkowe oraz urządzenia towarzyszą nie mogą być uznane za inwestycje celu publicznego, ponieważ nie służą zaspokojeniu powszechnych potrzeb. Nie są inwestycjami nakierowanymi na urzeczywistnienie interesu publicznego istotnego dla zbiorowości. Z chwilą uchwalenia „prawa szlaku” sytuacja prawna właścicieli nieruchomości obciążonej byłaby znacznie gorsza od sytuacji prawnej gminy, beneficjentów partnerstwa publiczno-prywatnego, których celem jest osiągnięcie jak największych korzyści z nieruchomości władnącej. 

Nowe prawo umożliwia osobie trzeciej wejście nawet do prywatnego domu i wykorzystanie go do swoich celów biznesowych, jeśli mieszczą się one w szeroko pojętych "sporcie", "turystyce" lub "rekreacji". Jeden z pomysłodawców ujął to słowami:

"Prawo własności powinno służyć nie tylko właścicielowi, jeśli dobro, którego dotyczy, ma wartośc dla wielu osób".

Projekt nie ma nic wspólnego z celem publicznym - jest tylko z premedytacją zaplanowanym przejęciem cudzych atrakcyjnych nieruchomości.

Co to oznacza?

Bez zgody właściciela na jego terenie możne być wybudowany hotel, restauracja, basen, ...:"gmina uprawniona jest do budowy na nieruchomości koniecznej infrastruktury szlaku".

Jest to pierwsza ustawa, która pozwala narzucić (niezależnie od woli właściciela!) i zapisać w księdze wieczystej charakter rekreacyjny, sportowy lub turystyczny danej ziemi. Będzie to równoznaczne z wywłaszczeniem! Biznes sportowo-turystyczny i narciarski będzie mógł przejąć dowolne tereny dochodowe i z tak przejętej nieruchomości czerpać wielkie korzyści.

Przykładem niech będzie stworzony, bez konsultacji społecznej i bez zgody właścicieli gruntów, projekt "Resort Narciarstwa w Kurorcie Tatrzańskim", który wytyczył zabór 60 hektarów w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz wielu tysięcy hektarów innych prywatnych gruntów. Po uchwaleniu "prawa szlaku" te ponad 60 hektarów Tatrzańskiego Parku Narodowego zostanie przejętych przez luksemburską spółkę Mid Europa Partners, która wykupiła między innymi PKL na Kasprowym Wierchu!!!

Wielu prawników jednoznacznie wskazuje, że projekt "prawo szlaku" jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

 

050.000
  34.132
 
34.132 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów RP Pani Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premier

W interesie Polski i wszystkich kochających ją Polaków jest uczynienie z naszego kraju miejsca coraz bardziej atrakcyjnego turystycznie i jego promocja zagranicą. Nie ulega wątpliwości, że dochody z działalności na takich obszarach przyczyniają się do wzrostu przedsiębiorczości, poziomu życia Polaków oraz zasilają budżet państwa. Dlatego też oczekujemy takich rozwiązań prawnych, które pozwolą na rozwój naszego kraju bez ryzyka naruszenia prawa własności oraz sprzedaży najbardziej atrakcyjnych terenów naszej ojczyzny zagranicznym przedsiębiorcom.

Jako Kampania Nie Rzucim Ziemi i Federacja Obrony Podhala - zrzeszająca stowarzyszenia i komitety protestacyjne na Podhalu żądamy zaprzestania procedowania projektu, który jest już piątą, od czasu objęcia rządów przez koalicję PO-PSL, próbą zaboru ziem atrakcyjnych turystycznie, na rzecz lobby sportowo-turystycznego.

Od szeregu lat właściciele gruntów położonych w terenach atrakcyjnych turystycznie sąnękani składanymi projektami ustaw wywłaszceniowych w Sejmie RP. Projekty rządowe i poselskie jak DRUK 490, Druk 1468, DRUK 3595, DRUK 74, DRUK 760, poselskie „prawo szlaku” ma na uwadze tylko interes lobby sportowo-turystycznego i zaprzyjaźnionych biznesmenów. 

Według opinii Dyrektora Departamentu Prawnego radcy mgr Elżbiety Ciesielskiej „Projekt w zasadzie dopuszcza wprost wywłaszczenie z nieruchomości podmiotu prywatnego na rzecz innego podmiotu prywatnego, a władza publiczna stanowi w tym przypadku instytucje swoistego „zarządcy” postępowania wywłaszczeniowego”.

Państwo Polskie powinno lepiej dbać o swoich obywateli. Przykrym jest sposób, w jaki zostały sprzedane Polskie Koleje Linowe S.A. Pomimo ubiegania się o kupno PKL przez polskie podmioty gospodarcze, jak i przez właścicieli gruntów, majątek, z którego uprzednio wywłaszczono lokalnych właścieli, sprzedano w obce ręce.

Żądamy aby prawo własności w Polsce było respektowane, zgodnie z postanowieniami i duchem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnosimy o odrzucenie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z likwidacją barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce z dnia 08.04.2015, zmianie w ustawie kodeks cywilny i ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, ustawie o ochronie środowiska oraz zmianie około ustawowych, a także o zakończenie manipulowania nad ustawami wywłaszczeniowymi. 

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów RP Pani Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premier

W interesie Polski i wszystkich kochających ją Polaków jest uczynienie z naszego kraju miejsca coraz bardziej atrakcyjnego turystycznie i jego promocja zagranicą. Nie ulega wątpliwości, że dochody z działalności na takich obszarach przyczyniają się do wzrostu przedsiębiorczości, poziomu życia Polaków oraz zasilają budżet państwa. Dlatego też oczekujemy takich rozwiązań prawnych, które pozwolą na rozwój naszego kraju bez ryzyka naruszenia prawa własności oraz sprzedaży najbardziej atrakcyjnych terenów naszej ojczyzny zagranicznym przedsiębiorcom.

Jako Kampania Nie Rzucim Ziemi i Federacja Obrony Podhala - zrzeszająca stowarzyszenia i komitety protestacyjne na Podhalu żądamy zaprzestania procedowania projektu, który jest już piątą, od czasu objęcia rządów przez koalicję PO-PSL, próbą zaboru ziem atrakcyjnych turystycznie, na rzecz lobby sportowo-turystycznego.

Od szeregu lat właściciele gruntów położonych w terenach atrakcyjnych turystycznie sąnękani składanymi projektami ustaw wywłaszceniowych w Sejmie RP. Projekty rządowe i poselskie jak DRUK 490, Druk 1468, DRUK 3595, DRUK 74, DRUK 760, poselskie „prawo szlaku” ma na uwadze tylko interes lobby sportowo-turystycznego i zaprzyjaźnionych biznesmenów. 

Według opinii Dyrektora Departamentu Prawnego radcy mgr Elżbiety Ciesielskiej „Projekt w zasadzie dopuszcza wprost wywłaszczenie z nieruchomości podmiotu prywatnego na rzecz innego podmiotu prywatnego, a władza publiczna stanowi w tym przypadku instytucje swoistego „zarządcy” postępowania wywłaszczeniowego”.

Państwo Polskie powinno lepiej dbać o swoich obywateli. Przykrym jest sposób, w jaki zostały sprzedane Polskie Koleje Linowe S.A. Pomimo ubiegania się o kupno PKL przez polskie podmioty gospodarcze, jak i przez właścicieli gruntów, majątek, z którego uprzednio wywłaszczono lokalnych właścieli, sprzedano w obce ręce.

Żądamy aby prawo własności w Polsce było respektowane, zgodnie z postanowieniami i duchem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnosimy o odrzucenie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z likwidacją barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce z dnia 08.04.2015, zmianie w ustawie kodeks cywilny i ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, ustawie o ochronie środowiska oraz zmianie około ustawowych, a także o zakończenie manipulowania nad ustawami wywłaszczeniowymi. 

[Imię i nazwisko]