Forsowanie ideologii gender i aborcji w kolejnym unijnym raporcie (M. Noichl)

#StopNoichlReport

 

Forsowanie ideologii gender i aborcji w kolejnym unijnym raporcie (M. Noichl)

zamknięta

Forsowanie ideologii gender i aborcji w kolejnym unijnym raporcie (M. Noichl)

0100.000
  99.580
 
99.580 have signed.

Petycja zakończona.Skandaliczny raport został przyjęty. Jak głosowali polscy eurodeputowani? 

W SLD - pełna dyscyplina przeciwko życiu. Przy ich boku Huebner (popierała wszystko włącznie z zapewnieniem młodym antykoncepcji, jako jedyna z PO), Szejnfeld i Kozłowska-Rajewicz, która jednak wstrzymała się od poparcia całego dokumentu. Wraz z nią wstrzymali się Buzek, Kudrycka, Łukacijewska, Pitera, Wenta, Zdrojewski. 
Konsekwentnie po stronie życia głosowali: Czarnecki, Fotyga, Gosiewska, Gróbarczyk, Jackiewiczm Jurek, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ujazdowski, Wiśniewska, Wojciechowski, Złotowski, (Karski opuścił głosowanie o edukacji seksualnej i antykoncepcji dla młodych), Iwaszkiewicz, Korwin-Mikke, Żółtek, Grzyb, Jazłowiecka, Kalinowski, Olbrycht, Plura, Saryusz-Wolski, Siekierski, Wałęsa
Za: Gosc.pl
----

Już we wtorek, 9 czerwca, będzie w Parlamencie Europejskim głosowany raport o strategii Unii Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 roku (określany jako „Raport Noichl”). Autorką jest Maria Noichl z niemieckiej SPD. Raport został już przyjęty (6 maja) przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia. Szereg poprawek do niego zgłosiła m.in. polska deputowana Jadwiga Wiśniewska, jednak żadna z nich nie została przyjęta.

W rezultacie raprot ten jest istnym manifestem ideologów gender i z tego powodu nie powinien zostać przyjęty. Jest także sprzeczny z zasadą przyznania, która mówi, że „Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów” (Art. 5 Ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). 

Apelujemy do europosłów, aby zagłosowali przeciwko raportowi.

Powstał także alternatywny raport grupy EPP, który jest nieco mniej radykalny, jednak on również forsuje - choć nie tak agresywnie jak raport M. Noichl - genderowe rozwiązania.

W raporcie M. Noichl szczególnie groźne są poniższe fragmenty:

PROMOWANIE IN VITRO:

59. Wzywa Komisję do zachęcania państw członkowskich do promowania (medycznego) wspierania płodności oraz do położenia kresu dyskryminacji w dostępie do leczenia bezpłodności i technik wspomaganego rozrodu; podkreśla w tym kontekście znaczenie, jakie ma wspieranie adopcji oraz prawa wszystkich dzieci do wiedzy o tym, kim są ich rodzice;

PROPAGANDA LGBT:

55. Ponownie wzywa Komisję i Światową Organizację Zdrowia do usunięcia zaburzeń tożsamości płciowej z listy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz do zapewnienia ich niepatologicznego przekwalifikowania w negocjacjach nad 11. wersją Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11), a także do zadbania o to, by odmienność płciowa w dzieciństwie nie była uznawana za patologię;

FRAGMENTY FORSUJĄCE IDEOLOGIĘ GENDER:

67. Wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w tworzeniu uniwersyteckich instytutów badań nad płcią i badań feministycznych;

FRAGMENTY FORSUJĄCE ABORCJĘ:

52. Wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w świadczeniu wysokiej jakości usług odpowiednich dla danego rejonu geograficznego i dostępnych również dla najuboższych w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw, bezpiecznej i legalnej aborcji oraz środków antykoncepcyjnych, jak również ogólnodostępnej opieki zdrowotnej;

LINK DO DOKUMENTU: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+...

KONTAKT DLA MEDIÓW: LINK

0100.000
  99.580
 
99.580 have signed.

Uzupełnij swój podpis

Ta petycja jest...

Zakończona!
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

NIE dla genderowego raportu M. NOICHL

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

zwracam się do Państwa jako przedstawicieli Polaków w Parlamencie Europejskim z pilnym apelem o odrzucenie forsującego aborcję, in vitro oraz ideologię gender raportu o strategii Unii Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 roku, znanego jako „Raport Noichl”.

Raprot ten poninien zostać odrzucony zwłaszcza ze względu na art. 55 (w którym zaleca się wykreślenie zaburzenia płci z listy chorób dziecięcych), art. 59 (który domaga się zaangażowania KE i Państw Członkowskich w procedurę sztucznego zapłodnienia) oraz art. 52 (który wzywa KE i Państwa do zapewnienia powszechnego dostępu do aborcji i antykoncepcji).

Raport nie jest zgodny z polskimi normami konstytucyjnymi, w szczególności z art. 18, 30 i 38 naszej Ustawy Zasadniczej. Przekracza również kompetencje, które Państwa Członkowskie przyznały Unii Europejskiej.

Ponadto, pragnę przypomnieć stanowisko zawarte w Uchwale Sejmu RP z 11 kwietnia 2003 roku, podjętej „w obliczu zbliżającego się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”, w której polskie przedstawicielstwo narodowe zastrzegło, że "polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”. Warto dodać, że za Uchwałą tą głosował wówczas Pan Minister Grzegorz Schetyna, pani premier Ewa Kopacz i pan przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Proszę o odrzucenie raportu.

[Imię i nazwisko]

NIE dla genderowego raportu M. NOICHL

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

zwracam się do Państwa jako przedstawicieli Polaków w Parlamencie Europejskim z pilnym apelem o odrzucenie forsującego aborcję, in vitro oraz ideologię gender raportu o strategii Unii Europejskiej na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 roku, znanego jako „Raport Noichl”.

Raprot ten poninien zostać odrzucony zwłaszcza ze względu na art. 55 (w którym zaleca się wykreślenie zaburzenia płci z listy chorób dziecięcych), art. 59 (który domaga się zaangażowania KE i Państw Członkowskich w procedurę sztucznego zapłodnienia) oraz art. 52 (który wzywa KE i Państwa do zapewnienia powszechnego dostępu do aborcji i antykoncepcji).

Raport nie jest zgodny z polskimi normami konstytucyjnymi, w szczególności z art. 18, 30 i 38 naszej Ustawy Zasadniczej. Przekracza również kompetencje, które Państwa Członkowskie przyznały Unii Europejskiej.

Ponadto, pragnę przypomnieć stanowisko zawarte w Uchwale Sejmu RP z 11 kwietnia 2003 roku, podjętej „w obliczu zbliżającego się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”, w której polskie przedstawicielstwo narodowe zastrzegło, że "polskie prawodawstwo w zakresie moralnego ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych”. Warto dodać, że za Uchwałą tą głosował wówczas Pan Minister Grzegorz Schetyna, pani premier Ewa Kopacz i pan przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Proszę o odrzucenie raportu.

[Imię i nazwisko]