W obronie "Okien Życia" - piszemy do ONZ

W sprawie Okien Życia

 

W obronie "Okien Życia" - piszemy do ONZ

W obronie "Okien Życia" - piszemy do ONZ

0100.000
  55.889
 
55.889 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Komitet Praw Dziecka ONZ w najnowszym dokumencie (CRC/C/POL/CO/3-4) zawierającym zalecenia dla Polski w związku z wykonywaniem przez nasz kraj Konwencji Praw Dziecka krytycznie odniósł się do „okien życia”. Komentując prawo do tożsamości w punkcie 20 dokumentu Komitet stwierdził, że jest zaniepokojony wzrastającą liczbą „okien życia”, które pozwalają na anonimowe pozostawienie dziecka. W Puncie 21 Komitet wzywa Polskę do likwidacji okien życia sugerując, że alternatywą dla nich może być instytucja anonimowego porodu w szpitalu.
Komitet nie uwzględnia jednak faktu, że choć „okno życia” nie jest rozwiązaniem optymalnym i zawsze wiąże się z cierpieniem, to może być w skrajnej sytuacji jedynym rozwiązaniem, które ratuje życie dziecka i z tego względu istnienie „okien życia” jest nie tylko uzasadnione, ale wręcz wskazane.

Komitet twierdzi, że istnienie w Polsce „okien życia stanowi naruszenie artykułów 6, 9 i 19 Konwencji. Artykuły 9 i 10 Konwencji rzeczywiście dotyczą separacji dzieci od rodziców, lecz artykuł 6, na który powołuje się Komitet stanowi o prawie do życia! (Art.. 6: 1. Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. 2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka.)

Przypomnijmy Komitetowi Praw Dziecka, że prawo do życia ma miejsce priorytetowe wśród praw podstawowych i że wyprzedza również ważne prawo do tożsamości. Zaprośmy znajomych do podpisania petycji!

Jak poinformowała PAP, również Rzecznik Praw Dziecka nie zgadza się ze stanowiskiem Komitetu: Komitet zwraca uwagę na prawo do tożsamości, ale przypominam, że my w tym wypadku mówimy o prymacie prawa do życia - powiedział Marek Michalak. Niejednokrotnie nie zgadzaliśmy się z Rzecznikiem w sprawach związanych z obroną życia i pisaliśmy do niego z prośbą o zmianę jego stanowiska. Cieszy fakt, że tym razem wyraził on rozsądny pogląd w wywiadzie cytowanym przez PAP. Rzecznik przyznał, że pozostawienie dziecka w "oknie życia" nie jest najlepszym rozwiązaniem i lepiej byłoby pozostawić je w szpitalu albo zgłosić się bezpośrednio do sądu lub ośrodka adopcyjnego. Ale jeśli miałoby zostać porzucone w lesie lub innym miejscu dla niego niebezpiecznym, to oczywiście 'okno życia' jest lepszym wyjściem - argumentował.

Zachęcamy do podpisania petycji, którą przekażemy Komitetowi Praw Dziecka ONZ.

Link do dokumentu ONZ:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sy...

----

Na podstawie dokumentu źródłowego oraz depeszy PAP .

0100.000
  55.889
 
55.889 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

W obronie "Okien Życia"

W związku ze stanowiskiem Komitetu Praw Dziecka ONZ zawierającym najnowsze zalecenia dla Polski dotyczące wykonywania Konwencji Praw Dziecka (dokument o sygnaturze CRC/C/POL/CO/3-4), który to zwracając uwagę na prawo do tożsamości, krytycznie odnosi się do "okien życia" (p. 20) oraz zaleca Polsce ich likwidację (p. 21), wzywamy Komitet do rewizji swojego stanowiska i podnosimy, że choć Komitet słusznie zwraca uwagę na znaczenie prawa do tożsamości, to prymatem - również według Konwencji - jest prawo do życia.

„Okna życia”, choć stanowią rozwiązanie nieoptymalne, pozwalają na uratowanie życia dzieci w sytuacjach skrajnych i z tego powodu nie powinny być likwidowane.

[Imię i nazwisko]

W obronie "Okien Życia"

W związku ze stanowiskiem Komitetu Praw Dziecka ONZ zawierającym najnowsze zalecenia dla Polski dotyczące wykonywania Konwencji Praw Dziecka (dokument o sygnaturze CRC/C/POL/CO/3-4), który to zwracając uwagę na prawo do tożsamości, krytycznie odnosi się do "okien życia" (p. 20) oraz zaleca Polsce ich likwidację (p. 21), wzywamy Komitet do rewizji swojego stanowiska i podnosimy, że choć Komitet słusznie zwraca uwagę na znaczenie prawa do tożsamości, to prymatem - również według Konwencji - jest prawo do życia.

„Okna życia”, choć stanowią rozwiązanie nieoptymalne, pozwalają na uratowanie życia dzieci w sytuacjach skrajnych i z tego powodu nie powinny być likwidowane.

[Imię i nazwisko]