Prosimy Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, by wyprosili proklamację V Dogmatu u Ojca Świętego

Adresat/Adresaci petycji: Hierarchia Kościoła Katolickiego w Polsce

 

Prosimy Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, by wyprosili proklamację V Dogmatu u Ojca Świętego

02.000
  1.561
 
1.561 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.

Prosimy Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, by wyprosili proklamację V Dogmatu u Ojca Świętego

Prosimy o rozpowszechnianie tej petycji wśród znajomych i w mediach społecznościowych oraz o podjęcie aktów modlitwy, postu, jałmużny, ofiary (np cierpienie) i ADORACJI Najświętszego Sakramentu dla wyproszenia u Ojca Świętego tego DOGMATU.

*********************************************************

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalanie Poczęta!

We wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny my wierni Kościoła Katolickiego rozpoczynamy zbiórkę podpisów do Hierarchii Kościoła Katolickiego w Polsce celem skierowania prośby do Ojca Świętego o proklamację V Dogmatu Maryjnego - Co-redemptrix, Mediatrix i Advocate.

Od ponad 400 lat kult do Niepokalanej w naszym ukochanym kraju nie ustaje. Polacy przez Maryję otrzymali wiele łask. Byłoby słusznym i pięknym aby Jej wierni synowie i córki wybłagali u Ojca Świętego dar dla Maryi. Dar, jakim jest ostatni, piąty dogmat - Współodkupicielki, Orędowniczki i Pośredniczki wszelkich łask. Ów Dogmat przyniesie wiele łask dla Kościoła i ludzkości.

Kościół wzywając Maryję jako Współodkupicielkę, rozumie przez to, że Maryja w jedyny sposób uczestniczyła w Odkupieniu Iudzkości przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Przy Zwiastowaniu (por. Łk 1, 38) Maryja dobrowoInie współpracowała ze zbawczyrn planem Boga, dając Synowi Bożemu ciało ludzkie, istotne narzędzie Odkupienia, jak mówi Pismo święte: „Uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”(Hbr 10, 10).

U stóp krzyża naszego Zbawiciela (J 19, 26), głębokie cierpienia Maryi, zjednoczone z cierpieniami Jej Syna, jak nam mówi papież Jan Paweł II „stanowiły Jej wkład w dzieło powszechnego Zbawienia” (Salvifici Doloris, n. 25). Dzięki temu niesłychanie bliskiemu uczestnictwu w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa, Matka Odkupiciela jest słusznie nazywana przez papieża Jana Pawła II i przez Kościół WspółodkupicieIką.

Należy zauważyć, że słowo „Współodkupicielka” tłumaczone ze słowa łacińskiego "Coredemptrix" nie oznacza równości Maryi z Jej Boskim Synem, Jezusem Chrystusem. Należy podkreślić, że przedrostek "co" w słowie łacińskim - Coredemptrix - ma znaczenie "razem", "z", ale nie na równi (pół na pół). Oznacza to zaś jedyne w swoim rodzaju ludzkie uczestnictwo, całkowicie drugorzędne i podporządkowane odkupieńczej głównej roli Jezusa, Boga i Człowieka.

Uzasadniając w prostych słowach Bł. Matka Teresa, której kanonizacja odbędzie się 4 września 2016 r., napisała w Święto Św. Maksymiliana Kolbego w sierpniu 1993 r.:

"Maryja jest  naszą Współodkupicielką z Jezusem. Dała Jezusowi Jego ciało i cierpiała z Nim u stóp Krzyża.

Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask. Dała nam Jezusa i jako nasza Matka uprasza dla nas wszystkie Jego łaski. 

Maryja jest naszą Orędowniczką, która wstawia się za nami u Jezusa. Jedynie przez Serce Maryi możemy zbliżyć się do Eucharystycznego Serca Jezusa. 

Papieskie zdefiniowanie Maryi jako Coredemptrix, Mediatrix i Advocate (Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki) przyniesie Kościołowi wielkie łaski."[1 - Załącznik]

Mamy nadzieję, że wspólne apostolstwo, modlitwa i inne ofiary wiernych w Polsce i na całym świecie przyczynią się do proklamacji V Dogmatu.

W Chrystusie Panu i Maryi Niepokalanej.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Hierarchia Kościoła Katolickiego w Polsce

Do Hierarchii Kościoła Katolickiego w Polsce

„Nastąpi wielki triumf Serca Matki, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.”

Kard. August Hlond

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!

W jubileuszowym roku 1050 lat chrześcijaństwa polskiego, w 360 rocznicę ogłoszenia Matki Bożej Królową Korony Polskiej, w Roku Miłosierdzia i wigilię 100 rocznicy objawień w Fatimie, błagamy Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, by gorącą, ogólnonarodową modlitwą wyprosić u Ojca Świętego uroczystą proklamację „końcowego Dogmatu Maryjnego” – Współodkupicielki, Orędowniczki i Pośredniczki wszystkich łask. Ta piąta korona (Dogmat) byłaby uwieńczeniem przywilejów Matki Bożej wraz z czterema koronami (Dogmatów) Maryjnych , które zostały zdefiniowane przez Kościół jako centralne prawdy katolickie: Boże Macierzyństwo, Wieczyste Dziewictwo, Niepokalane Poczęcie i Jej chwalebne Wniebowzięcie.

Czyż Maryja nie jest Współodkupicielką?

Papież Benedykt XV – tak opisuje Maryję :„Najświętsza Maryja Panna w taki sposób cierpiała i nieomal umarła razem ze swoim cierpiącym i umierającym Synem; w taki sposób zrzekła się swoich praw do Syna ze względu na wybawienie ludzkości i poświęciła Go, aby zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, w takiej mierze, w jakiej Ona mogła to uczynić, tak że można słusznie powiedzieć, że Ona wraz z Chrystusem odkupiła ludzkość.“ Oraz Ojciec Święty Pius XII w encyklice Haurietis aquas : „W dziele Odkupienia z woli Bożej Najświętsza Panna Maryja była jak najściślej złączona z Chrystusem. Z miłości Chrystusa i Jego Męki oraz z miłości i cierpień Matki, wewnętrznie ze sobą złączonych, powstało nasze zbawienie.“

Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask. Ona dała nam Jezusa i jako nasza Matka uprasza nam wszystkie Jego łaski. Kiedy Maryja wypowiedziała swoje „tak” w odpowiedzi na zaproszenie Archanioła Gabriela, przekazała światu Jezusa Chrystusa, Źródło  i Dawcę wszelkich łask. Tak więc Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask, ponieważ przez swoje dobrowolne „tak” podczas Zwiastowania, przekazała ludzkości Jezusa z wszystkimi Jego łaskami. W Litanii Loretańskiej, czy antyfonie (Pod Twoją obronę) wzywamy Maryję jako Orędowniczkę i Pośredniczkę. Tak więc, Maryja nieustannie oręduje za nami do Pana Boga, byśmy oświeceni Duchem Świętym poznawali i wyznawali wiarę przekazaną nam przez Jej Syna – Jezusa Chrystusa. Wiarę czystą i krystaliczną. Jedyną wiarę, która daje zbawienie duszy.

Przez Maryję przyszło zbawienie i przez Maryję przyjdzie zwycięstwo.

Wielu naszych rodaków miało osobliwy kult do Matki Bożej, toteż Ona sama, wybrała nasz kraj na Swoje królestwo. 14 sierpnia 1608 roku objawiła się Juliuszowi Mancinellemu, włoskiemu jezuicie który, dzięki naszemu rodakowi, św. Stanisławowi Kostce, miał wielki kult do Matki Bożej. Objawiając się jemu, Maryja powiedziała:

”Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.“

To było ponad 400 lat temu i do dnia dzisiejszego kult do Niepokalanej w naszym ukochanym kraju nie ustaje. Przez Maryję otrzymaliśmy wiele łask. Czyż więc nie byłoby słusznym i pięknym, abyśmy to my, Jej wierni synowie i córki, wybłagali u Ojca Świętego dar dla Maryi? Dar, jakim jest ostatni, piąty dogmat - Współodkupicielki, Orędowniczki i Pośredniczki wszelkich łask? W lipcu tego roku przybędzie do Polski na ŚDM Namiestnik Chrystusa. Nadarza się więc niepowtarzalna okazja, by na ręce Jego Świątobliwości złożyć prośbę, aby niezwłocznie w setną rocznicę objawień w Fatimie, w miesiącu Maryjnym, uznać powyższe za dogmat jako dziękczynienie oraz dar dla naszej Matki i Kościoła.

Pragniemy nadmienić, że modlimy się i nadal będziemy się modlić oraz zachęcać do nieustannego odmawiania Różańca Świętego za cały Kościół , Jego Pasterzy i wiernych świeckich, oraz całe narody. Pragniemy modlić się i działać w pełni wiary, ufności i nadziei, że wszystkie działania prowadzące do ogłoszenia Dogmatu są zgodne z wolą Bożą.

Należy podkreślić, iż do roku 2002 petycję o nowy dogmat podpisało: 7 milionów świeckich, 45 kardynałów i 550 biskupów. Petycja ta została podpisana przez kardynałów – Józefa Glempa i Henryka Romana Gulbinowicza. W latach siedemdziesiątych S.B. kard. Stefan Wyszyński podpisał petycję o nowy dogmat – o Maryi Współodkupicielce. Ponadto, św. Maksymilian Maria Kolbe także pragnął, by Kościół katolicki ogłosił nowy dogmat – o Maryi jako Pośredniczce wszelkich łask.

Również błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, której kanonizacja przypada na wrzesień 2016 w swoim liście prosi o ogłoszenie V Dogmatu.[1] Niepojętym wielkim darem dla całego Kościoła walczącego, cierpiącego i triumfującego będzie proklamacja uwieńczająca wszystkimi koronami dogmatycznymi przywilejów Bramy Niebieskiej i Królowej w Kościele pielgrzymującym i widzialnym powszechnie znakiem Tryumfu Jej Niepokalanego Serca i wstępem do powszechnego panowania Chrystusa Króla co Kościół Polski zamierza w listopadzie ogłosić. Czy można nie usłuchać Królowej, która tak wiele za nas cierpiała, łask przekazała i próśb do Boga zaniosła? „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,39-48)

Dogmat ów będzie najwyższym stopniem uznania doktryny chrześcijańskiej za prawdę katolicką i źródłem prawdziwego ekumenizmu opierającego się na modlitwie i miłości bliźniego. Katolicka droga do ustanowienia nowego Dogmatu Maryjnego jest prawdziwie ekumeniczna, ponieważ dąży do uznania           i wykorzystania pełnej mocy Matki Najświętszej w pośrednictwie jako Matki całej rodziny chrześcijańskiej, w celu pojednania nas, w jednym Ciele Chrystusa.

Wierzymy, iż właśnie teraz, w czasach ogromnego zamętu w świecie, gdzie większość żyje tak, jakby Bóg nie istniał, nadszedł właściwy moment na uroczystą definicję klaryfikacji w stosunku do stałej nauki Kościoła, dotyczącej Matki Odkupiciela oraz Jej wyjątkowej współpracy (zob. Lumen Gentium 61) w dziele Odkupienia, a także wynikających z niej ról Maryi w pośrednictwie łaski i orędownictwie za całą rodzinę ludzką. Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wisząc na krzyżu powierzył ludzkości Swoją Matkę, by była Matką wszystkich ludzi. My ofiarujmy Maryi ten dar, a Maryja doprowadzi nas do jednej owczarni pod panowaniem jednego Pasterza. Nie możemy przecież zaprzeczyć temu, że przez Maryję przyszło zbawienie i przez Maryję przyjdzie zwycięstwo. Wierzymy, że Maryja Królowa Polski właśnie od nas Polaków tego oczekuje.

Z należnym Wam szacunkiem, prosimy o modlitewne rozważenie, możliwości dołączenia Waszego szacownego poparcia dla tej prośby do Ojca Świętego, który już niebawem zawita do naszego kraju, do Królestwa Maryi.

Z modlitwą i Bożym błogosławieństwem w Chrystusie Panu i Maryi Niepokalanej:

wierni Kościoła Katolickiego.

Załączniki:

 

[1] petycja Bł. Matki Teresy z Kalkuty na rzecz Piątego Dogmatu Maryjnego

 

[Imię i nazwisko]

Prosimy Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce, by wyprosili proklamację V Dogmatu u Ojca Świętego

Podpisz tę petycję teraz!

02.000
  1.561
 
1.561 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 2.000 podpisów.