Dobry krok w walce z pigułką

Adresat/Adresaci petycji: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

 

Dobry krok w walce z pigułką

050.000
  20.288
 
20.288 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Dobry krok w walce z pigułką

Dyskusja wokół dostępności preparatu ellaOne nie ustaje. W medialnych doniesieniach pojawia się wiele treści kłamliwych, lansowanych głównie przez środowiska feministyczne, żywo zainteresowane dostępem do śmiercionośnej pigułki. Po raz kolejny niektóre media próbują stworzyć wrażenie, że polskie kobiety domagają się nieograniczonego prawa do antykoncepcji, w tym tzw. „awaryjnej”, jak - manipulując faktami - próbuje się określać preparaty o możliwym poronnym działaniu.
Pragniemy podkreślić, że agresywną walkę o obecność wspomnianego groźnego i śmiercionośnego preparatu prowadzą konkretne grupy, lansujące ideologię proaborcyjną. Organizacje te reprezentują jedynie wąskie środowiska, głównie o charakterze feministycznym i nie mają prawa występować w imieniu „wszystkich”. Zdecydowana większość kobiet w Polsce w kwestii obyczajowej ma poglądy konserwatywne, jest za pełną ochroną życia poczętego i ma wrażliwość prorodzinną - chce żyć w trwałym związku małżeńskim i mieć dzieci.
Preparat ellaOne, obok działania antykoncepcyjnego, może również działać poronnie. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie jego działanie antykoncepcyjne, to należy podkreślić, że wszystkie hormonalne preparaty antykoncepcyjne były i są wydawane wyłącznie na receptę. Jednocześnie rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, co gwarantuje Konstytucja RP, zaś władza rodzicielska, o której mowa w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, „obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”. Wobec powyższego sprzedaż jakiegokolwiek preparatu antykoncepcyjnego bez recepty wydaje się sprzeczna z ogólnie przyjętą zasadą. Jednak oferowanie pigułki ellaOne młodzieży przed 18. rokiem życia – bez recepty, bez kontroli lekarza, a nawet bez wiedzy rodziców, bezpośrednio odpowiedzialnych za zdrowie i życie swoich dzieci – to zupełne kuriozum, godzące tak w bezpieczeństwo dziewcząt jak i w prawa rodziców.
Zachęcamy do wyrażenia poparcia dla osób, które przyczyniły się do wprowadzenia przepisów normujących sprzedaż wątpliwych preparatów, a które są obecnie atakowane i szkalowane przez aborcyjne i antykoncepcyjne lobby.
Podpisana petycja trafi do Konfederacji Kobiet – organizacji,  która integruje lokalne środowiska kobiet, kierujących się w życiu i działających w oparciu o wartości takie jak szacunek dla ludzkiego życia, małżeństwo i rodzina, macierzyństwo, naturalnie pojęta kobiecość . Zostanie wydrukowana i wraz z listą wszystkich podpisów przekazana Panu Ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi. Listę poparcia przekażemy także lekarzom, którzy obecnie są szkalowani z powodu odmowy wydawania recept na preparaty antykoncepcyjne i wczesnoporonne. Chcemy, aby wiedzieli, że w swojej walce o rzetelne wykonywanie zawodu nie są osamotnieni.

 

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

Szanowny Panie Ministrze,

Wyrażam moje poparcie dla działań Ministerstwa Zdrowia, podjętych w celu ograniczenia dostępu do preparatu ellaOne oraz mających na celu informowanie o jego szkodliwości dla zażywających go kobiet  i możliwym poronnym działaniu.

Przepisy, umożliwiające swobodny dostęp do pigułki „dzień po” nastolatkom, stały w sprzeczności z ustawowymi zapisami o prawach i obowiązkach rodziców oraz z faktyczną troską o zdrowie i życie ich dzieci.

Doceniając ograniczenie niekontrolowanego dostępu do tak silnego preparatu, oczekuję całkowitego wycofania go z polskiego rynku.

Jednocześnie solidaryzuję się z lekarzami, którzy w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie swoich pacjentek oraz w zgodzie z własnym sumieniem odmawiają wydawania recept na środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne. Rozsądna troska o zdrowie pacjentek nie jest ograniczeniem niczyich praw, ale wyrazem szacunku i odpowiedzialności lekarza.

[Imię i nazwisko]

Dobry krok w walce z pigułką

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  20.288
 
20.288 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.