Pozwólcie na repatriację RS - Polaka głodzonego w UK

Sądy wprowadzają barbarzyńską eutanazję "tylnymi drzwiami"

 

Pozwólcie na repatriację RS - Polaka głodzonego w UK

Pozwólcie na repatriację RS - Polaka głodzonego w UK

0100.000
  82.591
 
82.591 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

RS jest Polakiem pacjentem przyjętym do szpitala w Plymouth UK, w listopadzie po ataku serca. Wkrótce umrze z głodu i odwodnienia, po tym jak brytyjski sąd orzekł, że w jego najlepszym interesie będzie zaprzestanie podawania mu płynów i odżywiania go.

RS jest katolikiem z jednoznacznymi, konserwatywnymi poglądami, które wcześniej wyrażał w sprawie aborcji i eutanazji. Według jego siostry, był oburzony decyzją o wycofaniu się z terapii malucha, Alfie Evansa, co miało miejsce w Wielkiej Brytanii całkiem niedawno.

W przeciwieństwie do wielu innych tragicznych przypadków, RS nie wymaga podtrzymywania życia. Potrafi oddychać samodzielnie, jednak sąd orzekł, że śmierć leży w jego "najlepszym interesie", ponieważ kiedyś wyraził pragnienie, by nie być ciężarem dla swojej rodziny.

Zapewnienie nawodnienia i odżywiania nie jest "leczeniem medycznym" i nie jest uważane za nadzwyczajne lub uciążliwe, przez katolików i wielu innych ludzi dobrej woli, ale zwykła, podstawową opieką nad chorym.

Wideo RS w dniu Bożego Narodzenia pokazuje, że jego stan się poprawił. Dwóch ekspertów neurologów opisało go jako minimalnie świadomy i sugerowało, że perspektywy jego powrotu do zdrowia są lepsze niż sugerowane przez szpital, ale sędzia wykluczył ten dowód w procesie sądowym.

Rząd polski skontaktował się z brytyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i złożył wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o umożliwienie transportu lotniczego RS do Polski. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił apelację z przyczyn technicznych.

Sędzia odmówił również zgody na to, aby polski Konsul Generalny odwiedził RS w szpitalu z polskim lekarzem w celu potwierdzenia jego stanu zdrowia, jako że kolejną dobę umiera on z głodu i odwodnienia.

Matka RS, siostra i walcząca o jego życie część rodziny mają jasność co do tego, jakie byłoby życzenia chorego w sprawie opieki nad nim. Sędzia wziął natomiast jedynie opinię żony RS, opierając się na złożonym przez niego oświadczeniu, że nie chciałby być dla niej ciężarem.

Nikt nie chce być ciężarem dla swojej rodziny, ale nie powinno to być wykorzystywane jako pretekst do odwodnienia i zagłodzenia pacjenta na śmierć wbrew jego woli. Wielu z nas jest teraz głęboko zaniepokojonych taki wyrokiem sądu.

Sprawa RS budzi szczególne kontrowersje w naszym kraju, gdzie to, co dzieje się z RS jest uważane wprost za barbarzyńskie i nieludzkie. Odmowa udzielenia pomocy polskiemu rządowi w repatriacji swojego obywatela obciąża poważnie stosunki między dwoma krajami.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że brytyjski sąd zabronił publikowania danych identyfikujących pacjenta (stąd nazywamy go RS) w tym jego zdjęć i nagrań wideo. W ten sposób anglosaski system wymiaru sprawiedliwości rozprawia się z ewentualną publiczną krytyką jego postanowień, by opinia publiczna nie mogła samodzielnie przekonać się jaki jest stan pacjenta.

Repatriacja RS nie będzie nic kosztować służbę zdrowia Wielkiej Brytanii. Polski rząd jest chętny, zdolny i gotowy do przewiezienia RS do Polski w momencie jego zwolnienia.

Bardzo prosimy o podpis petycji, wzywającej Sekretarza Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii do pilnej interwencji, przywrócenia nawadniania i odżywiania pacjenta oraz pozwolenia na przewiezienie RS z powrotem do jego kraju pod opiekę jego rodziny urodzenia w Polsce.


0100.000
  82.591
 
82.591 podpisało. Osiągnijmy 100.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Intervene NOW in the case of Polish man 'RS'

Szanowny Panie Raab

piszę do Pana z prośbą o pilną interwencję w sprawie "RS", polskiego pacjenta, który obecnie, wbrew woli jego najbliższej rodziny, jest pozbawiany wody i pokarmów w szpitalu w Plymouth.

RS jest katolikiem o głęboko religijnym światopoglądzie, który wcześniej opowiadał się po stronie pro-life, sprzeciwiając się zarówno aborcji, jak i eutanazji w każdych okolicznościach, i który zdecydowanie potępił decyzję sądu o zaprzestaniu leczenia małego, Alfiego Evansa.

Pomimo jego rzekomego oświadczenia złożonego żonie, że nie chciałby być ciężarem dla swojej rodziny, jest rzeczą oczywistą, że "RS" nie zgodziłby się na jego obecny sposób leczenia. Wypływające z katolickiego nauczania przekonania na temat opieki przed zakończeniem życia nie uznają karmienia i pojenia za procedury należące do tej samej kategorii co wentylacja wspomagana; nie jest to też leczenie nadzwyczajne lub uciążliwe, ani nawet procedura medyczna, ale podstawowa opieka nad chorym lub osobą niesamodzielną.

Sądy odmówiły uznania za ważący dowód w sprawie nagrania wideo rodziny RS, która przekonuje, że jego stan mógł się poprawić i odrzucił opinię dwóch ekspertów neurologów na temat tego przypadku.

Polski rząd zaoferował transport lotniczy RS do Polski i jest skłonny oraz zdolny do opieki nad swoim obywatelem w swoim kraju - ale sąd również tego odmówił.

Ponadto sąd nie udzielił również zgody na odwiedzenie RS przez polskiego Konsula Generalnego, co jest sprzeczne z konwencją wiedeńską.

Wyrażona i zrozumiała obawa przed byciem ciężarem dla innych nigdy nie powinna być wykorzystywana jako pretekst do pozbawiania pacjenta jedzenia i wody, zwłaszcza gdy jest to sprzeczne z jego głęboko zakorzenionymi przekonaniami, które zostały bezspornie ustalone. Ta decyzja brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości będzie bardzo niepokojąca dla wielu osób.

To, co dzieje się z RS, jest skandalem. Polska jest krajem w większości katolickim, w którym wycofanie pacjentowi nawodnienia i odżywiania jest powszechnie uważane za barbarzyńskie, a ten incydent z pewnością podważy zaufanie i nadwyręży przyjazne dotąd stosunki między naszymi dwoma krajami.

Nalegam, aby zrobił Pan wszystko, co w Pana mocy, aby interweniować i pozwolić na transport RS do ojczyzny, gdzie będzie mogła się nim zaopiekować jego rodzina.


Dear Mr Raab

I am writing to request your urgent intervention in the case of ‘RS’, a Polish patient who is currently being deliberately deprived of hydration and nutrition in a Plymouth hospital against the wishes of his birth family. 

RS is a Catholic with religiously conservative views,  who had previously professed strong pro-life beliefs, objecting to both abortion and euthanasia in all circumstances and who had strongly condemned a court’s decision to withdraw life-saving treatment from toddler, Alfie Evans. 

Despite his alleged statement to his wife  that he would not wish to be a burden on his family,  it is abundantly clear that ‘RS’ would not consent to his current course of treatment. Catholic beliefs on end of life care do not consider the provision of food and water as being in the same category as assisted ventilation; this is not  extraordinary or burdensome treatment, or even medical treatment, but basic care. 

The courts have refused to consider video taken by RS’ family evidencing his condition may have improved and rejected the testimony of two neurological experts  

The Polish government has offered to airlift RS back to Poland and are willing and able to care for their citizen in his country - yet this has been refused by the court. 

Furthermore the court has also declined to allow the Polish Consul General from visiting RS as he lies dying, from dehydration and starvation in hospital, which goes against the Vienna convention. 

An expressed and understandable fear about being a burden to others should never be used as an excuse to deprive them of food and water, especially when this goes against their deeply held beliefs. This decision will be very concerning for many people. 

What is happening to RS is a scandal. Poland is a majority Catholic country where the withdrawal of hydration and nutrition is considered barbaric and this incident is bound to undermine trust and strain the previously friendly relationship between our two countries.

I urge you to do everything in your power to intervene and allow for RS to be sent back to his home country where he can be cared for by his birth family.

[Imię i nazwisko]

Intervene NOW in the case of Polish man 'RS'

Szanowny Panie Raab

piszę do Pana z prośbą o pilną interwencję w sprawie "RS", polskiego pacjenta, który obecnie, wbrew woli jego najbliższej rodziny, jest pozbawiany wody i pokarmów w szpitalu w Plymouth.

RS jest katolikiem o głęboko religijnym światopoglądzie, który wcześniej opowiadał się po stronie pro-life, sprzeciwiając się zarówno aborcji, jak i eutanazji w każdych okolicznościach, i który zdecydowanie potępił decyzję sądu o zaprzestaniu leczenia małego, Alfiego Evansa.

Pomimo jego rzekomego oświadczenia złożonego żonie, że nie chciałby być ciężarem dla swojej rodziny, jest rzeczą oczywistą, że "RS" nie zgodziłby się na jego obecny sposób leczenia. Wypływające z katolickiego nauczania przekonania na temat opieki przed zakończeniem życia nie uznają karmienia i pojenia za procedury należące do tej samej kategorii co wentylacja wspomagana; nie jest to też leczenie nadzwyczajne lub uciążliwe, ani nawet procedura medyczna, ale podstawowa opieka nad chorym lub osobą niesamodzielną.

Sądy odmówiły uznania za ważący dowód w sprawie nagrania wideo rodziny RS, która przekonuje, że jego stan mógł się poprawić i odrzucił opinię dwóch ekspertów neurologów na temat tego przypadku.

Polski rząd zaoferował transport lotniczy RS do Polski i jest skłonny oraz zdolny do opieki nad swoim obywatelem w swoim kraju - ale sąd również tego odmówił.

Ponadto sąd nie udzielił również zgody na odwiedzenie RS przez polskiego Konsula Generalnego, co jest sprzeczne z konwencją wiedeńską.

Wyrażona i zrozumiała obawa przed byciem ciężarem dla innych nigdy nie powinna być wykorzystywana jako pretekst do pozbawiania pacjenta jedzenia i wody, zwłaszcza gdy jest to sprzeczne z jego głęboko zakorzenionymi przekonaniami, które zostały bezspornie ustalone. Ta decyzja brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości będzie bardzo niepokojąca dla wielu osób.

To, co dzieje się z RS, jest skandalem. Polska jest krajem w większości katolickim, w którym wycofanie pacjentowi nawodnienia i odżywiania jest powszechnie uważane za barbarzyńskie, a ten incydent z pewnością podważy zaufanie i nadwyręży przyjazne dotąd stosunki między naszymi dwoma krajami.

Nalegam, aby zrobił Pan wszystko, co w Pana mocy, aby interweniować i pozwolić na transport RS do ojczyzny, gdzie będzie mogła się nim zaopiekować jego rodzina.


Dear Mr Raab

I am writing to request your urgent intervention in the case of ‘RS’, a Polish patient who is currently being deliberately deprived of hydration and nutrition in a Plymouth hospital against the wishes of his birth family. 

RS is a Catholic with religiously conservative views,  who had previously professed strong pro-life beliefs, objecting to both abortion and euthanasia in all circumstances and who had strongly condemned a court’s decision to withdraw life-saving treatment from toddler, Alfie Evans. 

Despite his alleged statement to his wife  that he would not wish to be a burden on his family,  it is abundantly clear that ‘RS’ would not consent to his current course of treatment. Catholic beliefs on end of life care do not consider the provision of food and water as being in the same category as assisted ventilation; this is not  extraordinary or burdensome treatment, or even medical treatment, but basic care. 

The courts have refused to consider video taken by RS’ family evidencing his condition may have improved and rejected the testimony of two neurological experts  

The Polish government has offered to airlift RS back to Poland and are willing and able to care for their citizen in his country - yet this has been refused by the court. 

Furthermore the court has also declined to allow the Polish Consul General from visiting RS as he lies dying, from dehydration and starvation in hospital, which goes against the Vienna convention. 

An expressed and understandable fear about being a burden to others should never be used as an excuse to deprive them of food and water, especially when this goes against their deeply held beliefs. This decision will be very concerning for many people. 

What is happening to RS is a scandal. Poland is a majority Catholic country where the withdrawal of hydration and nutrition is considered barbaric and this incident is bound to undermine trust and strain the previously friendly relationship between our two countries.

I urge you to do everything in your power to intervene and allow for RS to be sent back to his home country where he can be cared for by his birth family.

[Imię i nazwisko]