Stajemy w obronie kobiet w ciąży oraz nienarodzonych dzieci w Polsce

W obronie kobiet w ciąży oraz nienarodzonych dzieci w Polsce

 

Stajemy w obronie kobiet w ciąży oraz nienarodzonych dzieci w Polsce

Stajemy w obronie kobiet w ciąży oraz nienarodzonych dzieci w Polsce

020.000
  15.045
 
15.045 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Minister zdrowia niedawno utworzył zespół, którego zadaniem jest opracowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych dotyczących procedur związanych z zakończeniem ciąży. Zespół ten składa się z 16 ekspertów pod przewodnictwem profesora dr hab. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 

Dla nas istotna jest ochrona zarówno życia kobiet w ciąży, jak i życia nienarodzonych dzieci. Stanowczo wzywamy więc ministra zdrowia oraz przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego tego zespołu, aby do prac zespołu dołączeni zostali działacze oraz specjaliści z ruchu pro-life. Ich cenne uwagi będą niezbędne, aby nowe wytyczne zachowały takie samo zabezpieczenie praw nienarodzonych dzieci, jakie obowiązywały dotychczas.

Polska obecnie stoi w obliczu niepokojącej manipulacji opinią publiczną w mediach, gdzie pewne grupy starają się złagodzić przepisy dotyczące aborcji, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych. W tej sytuacji nie możemy zapomnieć o fundamentalnym aspekcie - ochronie prawa do życia nienarodzonych dzieci.

Stanowczo wierzymy, że ochrona życia nienarodzonych dzieci oraz promowanie silnych więzi rodzinnych stanowi fundament naszego społeczeństwa. Decyzje podejmowane dzisiaj ukształtują przyszłość naszej ukochanej ojczyzny, dlatego musimy stanąć w obronie zasad, które są dla nas drogie.

W świetle tej krytycznej sytuacji prosimy o wsparcie i podpisanie naszej petycji. Połączmy siły i zwróćmy się razem do decydentów, aby wysłuchali naszego apelu i zapewnili, że autorytety pro-life będą miały głos w pracach zespołu powołanego przez ministra zdrowia i w kształtowaniu wytycznych dla podmiotów leczniczych dotyczących procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Musimy działać szybko, ponieważ zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący zespołu ma przedłożyć ministrowi zdrowia projekt wytycznych nie później niż w terminie do 12 września 2023 r.

Razem możemy wprowadzać zmiany i bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Więcej informacji:

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży 
(pkt. 3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu.)

Dz. U. 1993 Nr 17 poz. 78 USTAWA z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:
- ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930170078

Konstytucja Art. 38 - Prawo do ochrony życia

- Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. CO TO ZNACZY? Prawo do ochrony życia jest jedną z najważniejszych gwarancji konstytucyjnych, które w sposób naturalny warunkuje istnienie wszystkich dalszych wolności i praw. Ponieważ życie ludzkie jest wartością konstytucyjną, państwo w sposób bezpośredni powołane zostaje do jego ochrony. Ochrona życia wynika z samej zasady państwa demokratycznego. Dlatego przed 1997 r., gdy Konstytucja nie odnosiła się wprost do ochrony życia ludzkiego, Trybunał Konstytucyjny wywiódł zasadę jego ochrony z samej charakterystyki polskiej państwowości – z zasady demokratycznego państwa prawnego (por. orzeczenie K 26/96). Konstytucja wymaga od państwa nie tylko powstrzymania się od wprowadzania regulacji dopuszczających pozbawianie życia ludzkiego, np. w ramach kary śmierci, ale również podejmowania określonych kroków w celu ochrony tego życia.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-38-prawo-do-ochro....

Aborcja i invitro w programach partii

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,aborcja-i-in-vitro-na...

Minister zdrowia powołał zespół, który opracuje wytyczne związane z zakończeniem ciąży 
https://pulsmedycyny.pl/minister-zdrowia-powolal-zespol-ktory-opracuje-w...

Prawo aborcyjne w Polsce i na świecie

https://www.profinfo.pl/blog/prawo-aborcyjne-w-polsce-i-na-swiecie/

020.000
  15.045
 
15.045 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Stanowcze opowiedzenie się za ochroną zarówno kobiet w ciąży, jak i nienarodzonych dzieci

Sz. P. Prezydent, Sz. P. Premier, Sz. P. Minister Zdrowia oraz Zespół powołany przez Ministra Zdrowia w sprawie Ustawy Aborcyjnej na czele z Sz. P. prof. dr. hab. Krzysztofem Czajkowskim – konsultantem krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Szanowni Państwo,

Z głębokim poczuciem pilności, pragniemy gorąco zaapelować o włączenie działaczy oraz specjalistów ruchu pro-life do zespołu powołanego w czerwcu przez ministra zdrowia do opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. 

W pkt. 3 Zarządzenia ministra zdrowia 1 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży jest zapis, że w pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego zespołu.

Dołączenie do tego zespołu autorytetów z ruchu pro-life jest kluczowym krokiem, aby zapewnić, że prawa nienarodzonych dzieci nie zostaną pominięte, podczas gdy chronione będą prawa kobiet w ciąży, co również jest niezwykle istotne.

Obecnie Polska zmaga się z niepokojącą manipulacją opinią publiczną w mediach, gdzie pewne grupy dążą do złagodzenia przepisów dotyczących aborcji po zbliżających się wyborach parlamentarnych. 

Rozumiejąc konieczność poprawy bezpieczeństwa kobiet w ciąży, równocześnie prosimy o dalszą ochronę życia nienarodzonych.

Apelujemy o zapewnienie, że nowe wytyczne opracowane przez zespół będą nadal gwarantować takie samo zabezpieczenie praw nienarodzonych dzieci, jakie obowiązywało dotychczas.

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o budowanie społeczeństwa, które szanuje życie na każdym etapie i podtrzymuje ważność rodziny. Nie pozwólmy, aby działania polityczne naruszyły to, co stanowi istotę naszej narodowej tożsamości.

Jako obrońcy życia, głęboko wierzymy, że ochrona nienarodzonych dzieci oraz wspieranie mocnych więzi rodzinnych stanowią fundamenty naszego społeczeństwa.

Dzisiejsze decyzje kształtują przyszłość Polski.

Pragniemy żyć w społeczeństwie, w którym szanuje się życie na wszystkich etapach, od poczęcia aż po naturalną śmierć, dlatego ponownie apelujemy o dołączenie autorytetów z ruchu pro-life do zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zachowanie wartości naszego społeczeństwa,

[Imię i nazwisko]

Stanowcze opowiedzenie się za ochroną zarówno kobiet w ciąży, jak i nienarodzonych dzieci

Sz. P. Prezydent, Sz. P. Premier, Sz. P. Minister Zdrowia oraz Zespół powołany przez Ministra Zdrowia w sprawie Ustawy Aborcyjnej na czele z Sz. P. prof. dr. hab. Krzysztofem Czajkowskim – konsultantem krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Szanowni Państwo,

Z głębokim poczuciem pilności, pragniemy gorąco zaapelować o włączenie działaczy oraz specjalistów ruchu pro-life do zespołu powołanego w czerwcu przez ministra zdrowia do opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. 

W pkt. 3 Zarządzenia ministra zdrowia 1 z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży jest zapis, że w pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego zespołu.

Dołączenie do tego zespołu autorytetów z ruchu pro-life jest kluczowym krokiem, aby zapewnić, że prawa nienarodzonych dzieci nie zostaną pominięte, podczas gdy chronione będą prawa kobiet w ciąży, co również jest niezwykle istotne.

Obecnie Polska zmaga się z niepokojącą manipulacją opinią publiczną w mediach, gdzie pewne grupy dążą do złagodzenia przepisów dotyczących aborcji po zbliżających się wyborach parlamentarnych. 

Rozumiejąc konieczność poprawy bezpieczeństwa kobiet w ciąży, równocześnie prosimy o dalszą ochronę życia nienarodzonych.

Apelujemy o zapewnienie, że nowe wytyczne opracowane przez zespół będą nadal gwarantować takie samo zabezpieczenie praw nienarodzonych dzieci, jakie obowiązywało dotychczas.

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o budowanie społeczeństwa, które szanuje życie na każdym etapie i podtrzymuje ważność rodziny. Nie pozwólmy, aby działania polityczne naruszyły to, co stanowi istotę naszej narodowej tożsamości.

Jako obrońcy życia, głęboko wierzymy, że ochrona nienarodzonych dzieci oraz wspieranie mocnych więzi rodzinnych stanowią fundamenty naszego społeczeństwa.

Dzisiejsze decyzje kształtują przyszłość Polski.

Pragniemy żyć w społeczeństwie, w którym szanuje się życie na wszystkich etapach, od poczęcia aż po naturalną śmierć, dlatego ponownie apelujemy o dołączenie autorytetów z ruchu pro-life do zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na zachowanie wartości naszego społeczeństwa,

[Imię i nazwisko]