Wesprzyj Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansującego in vitro

Wesprzyj Radnych Krakowa z walce z in vitro

 

Wesprzyj Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansującego in vitro

wygrane

Wesprzyj Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansującego in vitro

020.000
  16.575
 
16.575 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Dziękujemy serdecznie za podpisy! Zgodnie z prośbą zawartą w petycji, Rada Miasta Krakowa odrzuciła projekt uchwały.

Więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/a/krakow-radni-powiedzieli-nie...

-----------

Rada Miasta Krakowa na swoim posiedzeniu 11 stycznia ma głosować nad projektem uchwały mówiącej o przygotowaniu do wprowadzenia programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na lata 2017 – 2020”. Oznacza to, że część radnych Miasta Krakowa próbuje przeforsować skrajnie ideologiczny i kosztowny projekt finansowania in vtro z budżetu samorządu.

Warto przypomnieć, że metoda in vitro w swej procedurze jest nieetyczna. Wiąże się ze mrożeniem zarodków, niszczeniem ich, poczęciem dzieci ze znacznie większym ryzykiem wystąpienia wielu chorób oraz - patrząc pragmatycznie - kiepską skutecznością. Jak informowało kilkuset naukowców w jednym z listów skierowanych do polskich Władz, "z publikowanych danych – z różnych ośrodków medycznych stosujących „in vitro” – wynika, że w trakcie tej procedury ginie 60−80 proc. poczętych istot ludzkich (z brytyjskich informacji wynika, że nawet 95 proc.)." Przypominali oni również, że "procedura „in vi­tro”, na róż­nych eta­pach jej sto­so­wa­nia, na­ru­sza trzy ar­ty­kuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 ko­deksu kar­nego. Procedura ta jest ra­żąco sprzeczna z eko­lo­gią pro­kre­acji, za­stę­pu­jąc na­tu­ralne śro­do­wi­sko po­czę­cia i po­cząt­ko­wego roz­woju czło­wieka, ja­kim jest łono matki, przez „szkło”, a w skraj­nym przy­padku przez sys­tem głę­bo­kiego za­mra­ża­nia (do tem­pe­ra­tury -195°C). To na­ru­sze­nie eko­lo­gii pro­kre­acji skut­kuje pra­wie dwu­krot­nym wzro­stem śmier­tel­no­ści nie­mow­ląt, 2-3-krotnym wzro­stem wy­stę­po­wa­nia róż­nych wad wro­dzo­nych a także opóź­nie­niem roz­woju psy­cho­fi­zycz­nego dzieci po­czę­tych me­todą „in vi­tro” w po­rów­na­niu do dzieci po­czę­tych w spo­sób na­tu­ralny." (Źródło: http://wychowawca.pl/podpisy/).

Wiadomo, że projekt uchwały ma raczej niewielkie szanse na poparcie większości radnych. Warto wesprzeć wszystkich członków Rady, którzy zagłosują przeciwko temu projektowi. Zachęćmy do podpisania petycji również Przyjaciół i Znajomych.

Więcej: http://www.pch24.pl/krakow-sfinansuje-in-vitro--tak-lewaccy-radni-chciel...

020.000
  16.575
 
16.575 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Wspieramy Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansowania in vitro

Adresaci petycji: Radni Miasta Krakowa

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa jako członków Rady Miasta Krakowa z prośbą o odrzucenie projektu uchwały dotyczącej propozycji programu, który miałby finansować ze środków samorządowych in vitro.

Pragniemy podkreślić, że wspomniana propozycja ma charakter skrajnie ideologiczny, jest nieakceptowalna etycznie, a ponadto stanowiłaby obciążenie dla budżetu miasta, który powinien służyć dobru Krakowa i jego mieszkańców.

Przekazujemy wyrazy naszego wsparcia w odrzuceniu wspomnianej propozycji.

[Imię i nazwisko]

Wspieramy Radnych Miasta Krakowa w odrzuceniu projektu finansowania in vitro

Adresaci petycji: Radni Miasta Krakowa

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa jako członków Rady Miasta Krakowa z prośbą o odrzucenie projektu uchwały dotyczącej propozycji programu, który miałby finansować ze środków samorządowych in vitro.

Pragniemy podkreślić, że wspomniana propozycja ma charakter skrajnie ideologiczny, jest nieakceptowalna etycznie, a ponadto stanowiłaby obciążenie dla budżetu miasta, który powinien służyć dobru Krakowa i jego mieszkańców.

Przekazujemy wyrazy naszego wsparcia w odrzuceniu wspomnianej propozycji.

[Imię i nazwisko]