Zastavte verejné financovanie umelého oplodnenia

Adresát petície: Ministerstvo zdravotníctva SR

 

Zastavte verejné financovanie umelého oplodnenia

uzavretá

Zastavte verejné financovanie umelého oplodnenia

05.000
  4.555
 
4.555 have signed.

Akutalizácia:

Hromadná pripomienka bola dňa 25. 3. odovzdaná v Medzirezortnom pripomienkovom konaní. O výsledku našej pripomienky Vás budeme infomovať. 

Patrik Daniška

predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Zásadná hromadná pripomienka Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Pripomienka dňa 25. marca 2019. Potrebujeme získať aspoň 500 podpisov.

Ministerstvo zdravotníctva sa chystá upraviť niektoré ustanovenia týkajúce regulácie cien v oblasti zdravotníctva. V tej súvislosti navrhujeme, aby sa z verejného zdravotného poistenia prestalo preplácať umelé oplodnenie, dnes sa totiž z poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Dôvodov je viacero:

  • pri umelom oplodnení zomierajú ročne tisíce počatých detí, či už v dôsledku ich úmyselného zničenia, alebo vystavenia nehostinnému prostrediu,
  • umelé oplodnenie je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, ktorá musí byť uznaná každému človeku bez rozdielu,
  • štát nesmie nútiť občanov, aby cez verejné poistenie prispievali na neetické zákroky,
  • deti narodené z umelého oplodnenia trpia vo zvýšenej miere rôznymi ochoreniami, vrátane niektorých foriem rakoviny,
  • Slovenská republika nezabezpečuje ochranu pred incestom, pretože súrodenci počatí z darovaných pohlavných buniek sa vzájomne nepoznajú,
  • peniaze zo zdravotného poistenia by sa mali vo zvýšenej miere využiť na skutočnú liečbu neplodnosti, teda na odstraňovanie príčin, pre ktoré manželia nedokážu otehotnieť.

Táto pripomienka nemá vplyv na legálnosť umelého oplodnenia, ruší však jeho financovanie z verejného zdravotného poistenia.

Text samotnej pripomienky:

„Navrhujeme doplniť návrh ďalšieho vykonávacieho predpisu s nasledovným znením:

„Návrh

NARIADENIE VLÁDY

č. .../2019 Z. z.,

ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z. , ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa pri chorobách Z 31.1 Umelé oplodnenie, Z 31.2 Oplodnenie in vitro (v skúmavke) a Z 31.3 Iné asistované metódy oplodnenia v stĺpci indikačné obmedzenie vypúšťajú slová „Príloha č. 2“.

2. V prílohe č. 2 sa vypúšťa Časť V. Čl. II Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.“

Odôvodnenie: Navrhuje sa zastaviť financovanie umelého oplodnenia z verejného zdravotného poistenia.

Dnes sa z verejného zdravotného poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Celkový počet počatých detí v ranom štádiu vývoja, ktoré sú vytvorené a následne zahynú (či už úmyselne z dôvodu vedomého zničenia, alebo z dôvodu ich vystavenia nehostinnému prostrediu, či z iných dôvodov) v procese umelého oplodnenia nie je na Slovensku verejne dostupný, a to napriek povinnosti viesť Národný register asistovanej reprodukcie. Ide však celkovo o tisíce nevinných ľudských bytostí, ktoré zahynú v raných štádiách svojho vývoja.

Prax umelého oplodnenia je v rozpore so základnou ľudskou dôstojnosťou, ktorá prináleží každému človeku bez výnimky.

Slovenská republika toleruje prax umelého oplodnenia, no čo je ešte horšie, cez verejné zdravotné poistenie túto prax aj finančne podporuje. Prostredníctvom zdravotného poistenia sa tak na vytváraní a následnom ničení ľudí v raných štádiách tehotenstva podieľajú všetci občania, a to aj tí, ktorí s umelým oplodnením nesúhlasia.

Okrem toho deti, ktoré sa narodili z umelého oplodnenia, vo zvýšenej miere trpia rôznymi ochoreniami, vrátane niektorých foriem rakoviny.

Slovenská republika tiež nijako nezabezpečuje ochranu pred možnými incestnými vzťahmi, pretože deti počaté z darovaných pohlavných buniek nepoznajú svoju biologickú identitu a teda ani svojich biologických súrodencov, počatých z pohlavných buniek toho istého rodiča.

Finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia je vhodné investovať radšej do skutočnej liečby neplodnosti, teda do odstraňovania príčin, pre ktoré manželia nemôžu otehotnieť.“

 

Názov materiálu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rezortné číslo: S02807-2019-OL

Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/154

Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/154

 

Pripomienku spracoval:

Patrik Daniška, predseda

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

www.hfi.sk

Ilustračná foto: Flickr, The fertilisation of an egg by Maria Mellor, licencia: CC BY 2.0

-------------------------------------

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou pripomienok súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Mgr. Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Sadová 206, 900 41 Rovinka, tel.: 0948 302 422.

Vyhlásenie: Beriem na vedomie, že na základe podpisu hromadných pripomienok budú moje osobné údaje poskytnuté organizátorovi hromadných pripomienok, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, aby ich na základe Legislatívnych pravidiel vlády odovzdal adresátovi pripomienok v procese pripomienkového konania, a aby ich archivoval na účel preukázania pravdivosti zhromaždených podpisov v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním správ: Zaškrtnutím možnosti „Informujte ma o tejto kampani a podobných iniciatívach od Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku“ udeľujem súhlas s tým, aby organizácia CitizenGO poskytla moje osobné údaje organizátorovi hromadných pripomienok, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, aby spracovával moje osobné údaje a zasielal mi správy a výzvy v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Táto petícia bola nebola vytvorená CitizenGO, preto nezodpovedáme za jej obsah.
05.000
  4.555
 
4.555 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Zatvorená!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Adresát petície: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vážená pani ministerka Kalavská,

podporujem pripomienku, ktorej cieľom je zastaviť verejné financovanie umelého oplodnenia.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Adresát petície: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vážená pani ministerka Kalavská,

podporujem pripomienku, ktorej cieľom je zastaviť verejné financovanie umelého oplodnenia.

[Vaše meno/Vaše jméno]