STOP Istanbulskému dohovoru - CHORVÁTSKI OBČANIA PROSIA O VAŠU POMOC

Pétition à l’attention de: Andrej Plenković

 

STOP Istanbulskému dohovoru - CHORVÁTSKI OBČANIA PROSIA O VAŠU POMOC

STOP Istanbulskému dohovoru - CHORVÁTSKI OBČANIA PROSIA O VAŠU POMOC

050.000
  46.983
 
46.983 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

V piatok 13. apríla bude chorvátska vláda hlasovať o ratifikácii Istanbulského dohovoru (ID), t.j. Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.

ID je prvý medzinárodný dokument, ktorý odlišuje rod/gender ako "sociálny konštrukt" od biologického pohlavia (článok 4 odsek 3 ID) a predpokladá, že pohlavie a rod sú dve samostatné a nesúvisiace reality. 

ID pod zámienkou boja za ochranu žien a detí ukladá rodovú ideológiu štátom, ktoré ho ratifikovali.

Na príprave ID sa aktívne podieľala aj najväčšia medzinárodná organizácia LGBT v Európe - ILGA (Medzinárodná aliancia lesieb a gayov). Jeden zo štyroch príspevkov pri tvorbe ID pochádza práve od organizácie ILGA, ktorá presadzovala, aby dokument obsahoval gender terminológiu. 

Po ratifikácii dohovoru nemá vláda právomoc ovplyvňovať nezávislý orgán zodpovedný za monitorovanie implementácie Istanbulského dohovoru (inak známy ako GREVIO - skupina expertov na boj proti násiliu voči ženám a domácemu násiliu). GREVIO je nad zákonom a štátnou ústavou. Je financovaný štátnymi peniazmi, ale štát naň nemá žiadny dohľad ani vplyv. GREVIO sleduje a ovplyvňuje vládnu a vzdelávaciu politiku. GREVIO tiež určuje, ktoré mimovládne organizácie pomáhajú pri dohľade nad implementáciou ID - vláda na to nemá vplyv.

Ratifikácia ID obmedzuje úlohu rodičov pri výchove a vzdelávaní detí a zavádza nevedeckú rodovú ideológiu do vzdelávacieho systému.

Počas verejného pojednávania vyhláseného chorvátskym ministerstvom pre rodinu a demografiu sa zistilo, že 80% organizácií občianskej spoločnosti a zúčastnených osôb bolo proti ratifikácii ID.
Chorvátska vláda, na čele s predsedom vlády z údajne najväčšej pravicovej strany HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica - Chorvátska demokratická komunita), sa rozhodla pokračovať v ratifikácii ID, napriek tomu, že je to v rozpore s vôľou ich vlastných občanov.

Diskusia ID v najväčšej chorvátskej strane odhalila, že strana je naozaj nedemokratická.
Predseda vlády varoval tých, ktorí sa postavia proti ratifikácii, že prídu o svoje posty. Napríklad po tom, čo tajomník strany vyhlásil, že je proti ratifikácii ID, bol požiadaný, aby odstúpil z funkcie.
Premiér zároveň verejne vyhlásil, že ľudia, ktorí kritizujú ID, nevedia čítať!

Zároveň sa na hlavnom námestí chorvátskeho hlavného mesta Záhreb dostalo viac ako 50 000 Chorvátov, aby preukázali svoju nespokojnosť s ratifikáciou Istanbulského dohovoru. Viac ako 33 000 z nich podpísalo petíciu CitizenGO, ktorá sa usiluje efektívnejšie presadzovať zákony na ochranu žien a detí pred násilím než na ratifikáciu ID.

Chorvátsky premiér Andrej Plenković sa pokúsil falšovane uistiť chorvátskych občanov, že vláda interpretácia ID bude brániť zavedeniu rodovej ideológie do vzdelávacieho systému alebo financovania združení občianskej spoločnosti. Pravdou je, že interpretačné vyhlásenie nemá žiadny právny účinok, ani nemôže zabrániť svojvoľnému dohľadu nad komisiou GREVIO.

Protesty mnohých občanov, združení a členov HDZ nezastavili pokračujúce nedemokratické správanie chorvátskej vlády. Niektorí z zakladateľov strany prišli zo strany HDZ, pretože predseda vlády Plenković prinútil členov, aby prijali ID a zaviedli rodovú ideológiu.

Zdroje a súvisiace články:

• Príspevok ILGA Europe (Medzinárodná aliancia lesieb a gayov) k Istanbulskému dohovoru: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680594272

• https://www.postoj.sk/8794/istanbulsky-dohovor-vlk-v-ovcom-ruchu

Obrázok vyššie sa snažiť vysvetliť mätúci pojem gender identita 

Táto petícia bola nebola vytvorená CitizenGO, preto nezodpovedáme za jej obsah.
050.000
  46.983
 
46.983 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

STOP Istanbulskému dohovoru

Pre: Andreja Plenkovića, predsedu vlády Chorvátska, 

Vážený pán predseda vlády,

v súvislosti s Istanbulským dohovorom žiadame, aby boli vzaté do úvahy požiadavky chorvátskych občanov:

 • aby sa zastavil nátlak Európskej únie a Rady Európy;
 • aby sa skončilo s mediálnou blokádou oponentov dohovoru;
 • aby sa bral do úvahy názor najvyššej vedeckej ustanovizne v Chorvátsku, Chorvátskej akadémie vedy a umenia, Vedeckého výboru pre vzdelanie a školstvo, ako aj ostatných vedeckých, kultúrnych a náboženských inštitúcií;
 • aby sa brali do úvahy výsledky uskutočnenej verejnej debaty, v ktorej sa 80% občanov vyjadrilo proti Istanbulskému dohovoru;
 • aby sa vykonal interdisciplinárny vedecký výskum a verejnosť bola oboznámená s dôležitými výsledkami a mohli sa urobiť najlepšie rozhodnutia, či už pre ochranu žien alebo pre celú spoločnosť;
 • aby chorvátska vláda odmietla ratifikáciu Dohovoru, nakoľko obsahuje prvky rodovej ideológie a narúša chorvátsku zákonodarnú suverenitu.

Ďakujeme!

[Vaše meno/Vaše jméno]

STOP Istanbulskému dohovoru

Pre: Andreja Plenkovića, predsedu vlády Chorvátska, 

Vážený pán predseda vlády,

v súvislosti s Istanbulským dohovorom žiadame, aby boli vzaté do úvahy požiadavky chorvátskych občanov:

 • aby sa zastavil nátlak Európskej únie a Rady Európy;
 • aby sa skončilo s mediálnou blokádou oponentov dohovoru;
 • aby sa bral do úvahy názor najvyššej vedeckej ustanovizne v Chorvátsku, Chorvátskej akadémie vedy a umenia, Vedeckého výboru pre vzdelanie a školstvo, ako aj ostatných vedeckých, kultúrnych a náboženských inštitúcií;
 • aby sa brali do úvahy výsledky uskutočnenej verejnej debaty, v ktorej sa 80% občanov vyjadrilo proti Istanbulskému dohovoru;
 • aby sa vykonal interdisciplinárny vedecký výskum a verejnosť bola oboznámená s dôležitými výsledkami a mohli sa urobiť najlepšie rozhodnutia, či už pre ochranu žien alebo pre celú spoločnosť;
 • aby chorvátska vláda odmietla ratifikáciu Dohovoru, nakoľko obsahuje prvky rodovej ideológie a narúša chorvátsku zákonodarnú suverenitu.

Ďakujeme!

[Vaše meno/Vaše jméno]