Žiadame o podporu materstva (hromadná pripomienka)

Zásadné pripomienky občianskeho združenia Ženy ženám k Národnému programu reforiem SR 2018

 

Žiadame o podporu materstva (hromadná pripomienka)

Žiadame o podporu materstva (hromadná pripomienka)

010.000
  7.254
 
7.254 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

V týchto dňoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní Národný program reforiem SR 2018 (link tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-167)   z dielne Ministerstva financií SR, ktorý znova okrem iného zdôrazňuje podporu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov namiesto podpory materstva.

Uvádza sa tam, že rozdiely v zamestnanosti medzi mužmi a ženami sú najzreteľnejšie pri starostlivosti o dieťa do 6 rokov. My to však považujeme za logické. Ženy, ktoré sa rozhodnú pre starostlivosť o dieťa, majú byť ocenené a nie vykazované ako negatívny jav. 

Žiadame o podporu materstva, žiadame uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie a podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne.

Prosím, podporte túto hromadnú pripomienku zo strany matiek.

 1. pripomienka k ZHRNUTIU: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré uľahčí matkám návrat na trh práce“.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

Odôvodnenie: Matkám neuľahčí návrat na trh práce zariadenie pre deti do troch rokov, ale ochota zamestnávateľa zamestnať matku po rodičovskej dovolenke na flexibilnú formu práce. Namiesto rozširovania zariadení pre deti do 3 rokov navrhujeme, aby bol zamestnávateľ povinný vyhovieť matke dieťaťa vo veku do 15 rokov, ak požiada o flexibilnú formu práce (skrátený, delený úväzok, práca z domu, atď.), ak je flexibilná forma práce možná.  Navrhujeme riešenie v podobe stimulov pre zamestnávateľov, ktorí takúto možnosť pracovného pomeru poskytnú; v prípade verejných zamestnávateľov by mala byť povinnosť navrhnúť možnosť skrátených, zdieľaných úväzkov, práce z domu, atď. Navrhujeme, aby príslušné rezorty zvážili zavedenie právnej povinnosti pre zamestnávateľov, na základe ktorej by boli povinní informovať svojich zamestnancov – matky a otcov - o možnosti dohodnúť si vhodnú úpravu pracovného času či formy práce.

 1. pripomienka k Časti  2. Dlhodobá nezamestnanosť a zamestnanosť žien a vzdelávanie: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života: „Za účelom podpory zosúladenia pracovného a rodinného života sa naďalej podporujú zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov“.

Navrhujeme zaviesť stimuly pre zamestnávateľov, ktorí budú ústretoví k rodičom s deťmi do 15 rokov. 

Odôvodnenie: Skúsenosti z praxe hovoria, že problémy so zosúladením pracovného a rodinného života majú hlavne matky s väčšími deťmi, preto je potrebnejšie pracovať na kultúre flexibilných foriem práce pre rodičov.

 1. pripomienka k Časti 4. Plánované opatrenia v štrukturálnych témach: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame, aby Národný program reforiem 2018 rešpektoval, že najlepšie prostredie pre výchovu detí do 3 rokov je práve rodinné prostredie.

Žiadame, aby rozpočet alokovaný pre vybudovanie zariadení služieb starostlivosti o deti do 3 rokov, bol z veľkej miery použitý na zvýšenie rodičovského príspevku a čiastočne presunutý do podpory flexibilných foriem starostlivosti o deti v staršom veku.

 1. pripomienka k Časti 4.3. Zamestnanosť, penzijný systém a sociálna inklúzia: Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

Odôvodnenie: V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Takto môžeme budovať základy našej zdravej spoločnosti.

 1. pripomienka k Akčnému plánu:

Úloha č. 4: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov.

Žiadame preformulovať na: „...o deti od 3 rokov“.

Odôvodnenie: V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

SIGNATÁRI HROMADNEJ PRIPOMIENKY

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, matka 3 detí

Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, matka 5 detí

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., matka 4 detí

Mgr. Mia Lukáčová, matka 4 detí

Mgr. Mária Kohutiarová, matka 7 detí

SÚVISIACE PETÍCIE

 010.000
  7.254
 
7.254 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Zásadné pripomienky o.z. Ženy ženám k Národnému programu reforiem SR 2018

V týchto dňoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní Národný program reforiem SR 2018 (link tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-167)   z dielne Ministerstva financií SR, ktorý znova okrem iného zdôrazňuje podporu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov namiesto podpory materstva.

Za ženy – matky odmietame túto politiku a žiadame o podporu materstva, žiadame uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie a podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne (krátené, plné znenie Hromadnej pripomienky vľavo).

 1. pripomienka k ZHRNUTIU: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré uľahčí matkám návrat na trh práce“.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

 1. pripomienka k Časti  2. Dlhodobá nezamestnanosť a zamestnanosť žien a vzdelávanie: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života: „Za účelom podpory zosúladenia pracovného a rodinného života sa naďalej podporujú zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov“.

Navrhujeme zaviesť stimuly pre zamestnávateľov, ktorí budú ústretoví k rodičom s deťmi do 15 rokov. Skúsenosti z praxe hovoria, že problémy so zosúladením pracovného a rodinného života majú hlavne matky s väčšími deťmi, preto je potrebnejšie pracovať na kultúre flexibilných foriem práce pre rodičov.

 1. pripomienka k Časti 4. Plánované opatrenia v štrukturálnych témach: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame, aby Národný program reforiem 2018 rešpektoval, že najlepšie prostredie pre výchovu detí do 3 rokov je práve rodinné prostredie.

 1. pripomienka k Časti 4.3. Zamestnanosť, penzijný systém a sociálna inklúzia: Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

 1. pripomienka k Akčnému plánu:

Úloha č. 4: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov.

Žiadame preformulovať na: „...o deti od 3 rokov“.

Odôvodnenie:

V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Zásadné pripomienky o.z. Ženy ženám k Národnému programu reforiem SR 2018

V týchto dňoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní Národný program reforiem SR 2018 (link tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-167)   z dielne Ministerstva financií SR, ktorý znova okrem iného zdôrazňuje podporu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov namiesto podpory materstva.

Za ženy – matky odmietame túto politiku a žiadame o podporu materstva, žiadame uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie a podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne (krátené, plné znenie Hromadnej pripomienky vľavo).

 1. pripomienka k ZHRNUTIU: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré uľahčí matkám návrat na trh práce“.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

 1. pripomienka k Časti  2. Dlhodobá nezamestnanosť a zamestnanosť žien a vzdelávanie: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života: „Za účelom podpory zosúladenia pracovného a rodinného života sa naďalej podporujú zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov“.

Navrhujeme zaviesť stimuly pre zamestnávateľov, ktorí budú ústretoví k rodičom s deťmi do 15 rokov. Skúsenosti z praxe hovoria, že problémy so zosúladením pracovného a rodinného života majú hlavne matky s väčšími deťmi, preto je potrebnejšie pracovať na kultúre flexibilných foriem práce pre rodičov.

 1. pripomienka k Časti 4. Plánované opatrenia v štrukturálnych témach: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame, aby Národný program reforiem 2018 rešpektoval, že najlepšie prostredie pre výchovu detí do 3 rokov je práve rodinné prostredie.

 1. pripomienka k Časti 4.3. Zamestnanosť, penzijný systém a sociálna inklúzia: Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov.

Žiadame podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy.

 1. pripomienka k Akčnému plánu:

Úloha č. 4: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov.

Žiadame preformulovať na: „...o deti od 3 rokov“.

Odôvodnenie:

V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

[Vaše meno/Vaše jméno]