Väčšia výplata pre pracujúcich a obedy zadarmo pre deti z nízkopríjmových rodín

Hromadná pripomienka k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách

 

Väčšia výplata pre pracujúcich a obedy zadarmo pre deti z nízkopríjmových rodín

05.000
  4.463
 
4.463 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 5.000 podpisov.

Väčšia výplata pre pracujúcich a obedy zadarmo pre deti z nízkopríjmových rodín

Do pondelka 19.11. je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) návrh zákona o tzv. "obedoch zadarmo" pre všetky deti posledného ročníka materskej školy a žiakov základnej školy.

Tento návrh sa stretol s obrovskou kritikou rodičov detí, škôl aj samospráv. Rodičia v ankete, ktorú sme realizovali, jasne deklarovali záujem, aby boli finančné prostriedky vyčlenené na toto rodinné opatrenie, presmerované na väčšiu výplatu pre pracujúcich rodičov, vo forme daňového bonusu. 

Preto Fórum kresťanských inštitúcii v MPK zasiela zásadnú pripomienku, ktorá požaduje, 

 • rozšíriť už v súčasnosti existujúce dotácie na obedy pre deti z nízkopríjmových rodín (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením) na všetky deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus na dieťa.

 • Zároveň osobitným zákonom navýšiť daňový bonus na všetky deti, minimálne o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku na “obedy zadarmo, teda 230 EUR ročne.

 
ZÁKON O "OBEDOCH ZADARMO"
 
Strana Smer-SD prišla s návrhom, aby od januára 2019 boli obedy pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl bezplatné. 
 • Návrh počíta s príspevkom na obed vo výške 1,20 EUR pre dieťa, čo v prepočte znamená príspevok vo výške cca 230 EUR na 1 dieťa ročne. 

 • Financovanie tohto opatrenia bude stáť štátny rozpočet, do ktorého prispievame z našich daní, približne 117 miliónov EUR. 

 • “Obedy zadarmo” existujú už dnes, dostávajú ich deti z rodín s nízkymi príjmami. Od januára by ich však dostávali všetky deti, bez ohľadu na to aký veľký je príjem rodičov.


PRIESKUM ZÁUJMU O OBEDY ZADARMO

Zisťovali sme záujem občanov o obedy zadarmo a navýšené daňové bonusy, za predpokladu, že by pri oboch opatreniach štát vynaložil rovnaké prostriedky.

CitizenGO v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu a Fórom kresťanských inštitúcií zorganizovalo online anketu. Dotazník vyplnilo 3131 respondentov, ktorí mali od 0 do 13 detí. Výsledky ankety prezentovala prof. Eva Grey v Národnej rade Slovnskej republiky v pondelok 15. októbra 2018 na konferencii Chudoba a rodina a zároveň sme tieto výsledky zaslali poslancom NR SR.

Výsledky ankety:

 • v prospech navýšenia daňového bonusu sa vyjadrilo 88,60 % opýtaných,

 • len 8,14 % by privítalo “obedy zadarmo”,

 • 3,26 % sa nevedelo vyjadriť alebo by privítali inú možnosť.

Zvýšením výplaty rodičov vo forme daňového bonusu a  na dieťa je možné zabezpečiť adresnú podporu všetkých rodín na Slovensku a vyriešia sa mnohé výhrady zo strany rodičov, obcí a riaditeľov škôl k predkladanému zákonu. Toto riešenie nebude predstavovať žiadnu administratívnu a organizačnú záťaž pre školy a samosprávy: nebude potrebné zväčšovať alebo stavať nové jedálne, zamestnať nové kuchárky, evidovať ďalších stravníkov. Rodičia detí, ktorých zdravotný stav neumožňuje sa stravovať v školskej jedálni, nebudú potrebovať potvrdenie od lekára.

Ak sa ekonomike darí, je potrebné, aby to pocítili aj občania. Najlepšie spôsobom, ktorí sami rodičia - voliči jednoznačne preferujú. Spôsobom, ktorý im ponecháva slobodu vybrať ako najefektívnejšie využijú uvoľnené finančné prostriedky v prospech svojich detí.

AVIZOVANÉ PROBLÉMY plošného zavedenia "obedov zadarmo" pre všetky deti:

 • Plytvanie jedlom
 • Zodpovední rodičia, ktorí vedia deťom zabezbečiť lepšiu stravu ako je v jedálni, (napr. mama je na materskej a varí pre celú rodinu) nedostanú žiadnu podporu
 • Aktuálne chodí na obedy len 70 % žiakov. Toto opatrenie predpokladá v podstate okamžite zvýšenie počtu obedov o cca 120 tis. obedov denne, pričom mestá a obce nemajú na takýto nárast vytvorené personálne a ani technické vybavenie.  ZMOS upozorňuje, že je možné, že zákonní zástupcovia detí a žiakov nebudú platiť za obedy menej, lebo samospráva si bude musieť zvýšené náklady prenášať do režijných nákladov, ktoré sú taktiež súčasťou poplatkov za obedy.

ĎALŠIE ZDROJE

Zákon v Medzirezortnom pripomienkovom konaní

https://blog.postoj.sk/36210/neexistuje-obed-zadarmo

https://blog.postoj.sk/37335/obedy-zadarmo-vysledky-ankety


+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Hromadná pripomienka k obedom zadarmo

V súlade so záujmami slovenských rodín navrhujeme, aby bol Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pozmenený nasledovne: 

 • rozšíriť už v súčasnosti existujúce príspevky na obedy pre deti z nízkopríjmových rodín (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením) na všetky deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus na dieťa.

 • Zároveň osobitným zákonom navýšiť daňový bonus na všetky deti, minimálne o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku na “obedy zadarmo, teda 230 EUR ročne.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Väčšia výplata pre pracujúcich a obedy zadarmo pre deti z nízkopríjmových rodín

Podpísať petíciu teraz!

05.000
  4.463
 
4.463 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 5.000 podpisov.