Výchova o sexuálnom správaní len so súhlasom rodičov - podporte zákon posilňujúci práva rodičov

Adresát petície: SLH

 

Výchova o sexuálnom správaní len so súhlasom rodičov - podporte zákon posilňujúci práva rodičov

Výchova o sexuálnom správaní len so súhlasom rodičov - podporte zákon posilňujúci práva rodičov

020.000
  15.223
 
15.223 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

V ostatných mesiacoch žijeme v atmosfére nátlakovej mediálnej a komerčnej kampane, ktorej cieľom je presadzovať liberálne-progresívnu výchovu v otázkach sexuálneho správania a propagovať a predávať k nej obsahovo nevhodné učebnice

Napriek mnohým vyjadreniam ministra školstva Jána Horeckého o tom, že na školách nebude povinný ani prierezový predmet tzv. “sexuálna výchova”, neustále sa opakujú hoaxy tvrdiace opak. Komerčné vydavateľstvo učebníc na svojom webe v januári spustilo túto nepravdivú kampaň, prevzali ju liberálne médiá a stále tento naratív šíria. Pritom vo vzťahu ku školskému vzdelávaniu väčšinu rodičov žiakov v poradí priorít táto téma zaujíma až na X-tom mieste, ďaleko za matematikou, slovenským či anglickým jazykom a napríklad informatikou.

Tieto snahy vyhovujú komerčným subjektom, aktivistom a progresívnym lektorom, ktorí majú záujem tému sexuality otvárať na školách, a to podľa svojho ideologického videnia sveta, tendenčne, predčasne, často bez morálneho kompasu a ohľadu na ľudskú dôstojnosť, skutočné dobro detí a mládeže v citlivom veku a harmonický rozvoj ich osobnosti a vzťahov.

Za posledný rok boli uvedené na knižný trh dve veľmi kontroverzné učebnice z tvorby Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a mimovládnej organizácie InTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo), ktoré vyvolali odpor občianskej spoločnosti, ako aj kritiku odborníkovKonferencie biskupov Slovenska a ďalších.

Slovenskí biskupi uvádzajú: “Uvedené materiály sú nastavené takmer výlučne na sexuálnu aktivitu, vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov. … Učebnice priamo povzbudzujú k nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchova nie je v žiadnom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou a ignorujúcou zmysel ľudského bytia. Záleží nám na tom, aby sme vychovali duchovne, duševne, vzťahovo i telesne zdravú generáciu, ktorá bude tvoriť harmonické vzťahy, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá bude mať vysoké ideály a svoju identitu nebude stavať iba na sebeckom vnímaní sexuality a vlastnom prospechu, ale na komplexnom rozvoji celej osobnosti človeka s orientáciou na jeho večný cieľ a pomoc druhým ľuďom.

Ako občania SR plne podporujeme predložený návrh zákona, ktorým sa upevňuje právo rodičov na výchovu a vzdelávanie ich detí podľa ich náboženského a filozofického presvedčenia, zvlášť v citlivých otázkach akou je aj sexuálne správanie, ktorý predložil poslanec Richard Vašečka a o ktorom budú poslanci parlamentu v blízkej dobe rokovať.

Návrh zákona, o ktorého podporu poslancov prosíme (tlač 1598), nezakazuje vzdelávanie v otázkach týkajúcich sa sexuálneho správania, ako môžu niektorí, oponenti, lobisti a médiá tvrdiť. Zákon posilňuje prirodzené práva rodičov - stanovuje, že rodičia majú byť vopred informovaní o obsahu, metodike, cieľoch i lektoroch a publikáciách, ktoré majú byť použité pri vzdelávaní a výchove v oblasti sexuálneho správania. Zároveň bude podľa návrhu škola vopred informovať rodiča o takejto plánovanej výchove a vzdelávaní a nebude ju môcť realizovať, ak rodič na to nedal písomný informovaný súhlas. V prípade, ak rodič neudelí informovaný súhlas, škola zabezpečí pre dieťa alebo žiaka náhradnú činnosť.  

Podľa prirodzeného zákona ako aj podľa medzinárodných dokumentov (Európsky dohovor o ľudských právach, Dohovor OSN o právach dieťaťa) majú rodičia právo vychovávať svoje dieťa podľa svojho náboženského a filozofického presvedčenia. Dieťa nepatrí štátu, dieťa patrí do milujúceho náručia svojich rodičov, ktorí ho najlepšie poznajú a vedú do života podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Žiadny úradník nepozná dieťa lepšie ako jeho milujúci rodičia.

Spoločnosť, a teda aj školy, majú pomáhať mladým ľuďom, aby si raz založili stabilnú a harmonickú rodinu. Mladým ľuďom potrebujeme predovšetkým odovzdávať správne vzory a skúsenosti vedúce k úspešnému manželstvu a rodičovstvu a nie zužovať a splošťovať ich pohľad na sexualitu. Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa však vytrhávala zo širšieho morálneho kontextu, z manželstva a rodičovstva a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, mohlo by to negatívne poznačiť ich ďalší emocionálny a vzťahový život, spôsobiť psychické traumy, aj poškodzovať ich morálny a duchovný život. 

Mladí ľudia si zaslúžia viac. Ako ukazujú skúsenosti odborníkov, mladí ľudia túžia po tom, aby si raz založili stabilnú a harmonickú rodinu. V školách sa má zachovať a posilniť výchova k manželstvu a rodičovstvu, jej nástupcom sa nesmie stať pohľad zúžený len na sexualitu. Vidiac, ako niektorí verejne činní lektori vnímajú oblasť intimity a sexuálneho správania, ako sa stala v mnohých krajinách „výchova“ v oblasti sexuálneho správania povinnou a dokonca v niektorých krajinách rodičia stratili možnosť vyňať svoje deti zo vzdelávania v týchto citlivých otázkach (Nemecko), prosíme poslancov parlamentu, aby nehľadiac na politickú situáciu podporili návrh zákona, ktorý posilňuje práva rodičov.

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Pavlovova 20, 821 08  Bratislava

Viac informácií:
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1598

---
 Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Pavlovova 20, 821 08  Bratislava

020.000
  15.223
 
15.223 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Adresát petície: SLH

Adresát petície: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Deti patria rodičom, nie štátu – o citlivých otázkach, vrátane sexuálneho správania, rozhodujú rodičia 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec NR SR,

podľa prirodzeného zákona ako aj podľa medzinárodných dokumentov (Európsky dohovor o ľudských právach, Dohovor OSN o právach dieťaťa) majú rodičia právo vychovávať svoje dieťa podľa svojho náboženského a filozofického presvedčenia. Dieťa nepatrí štátu, dieťa patrí do milujúceho náručia svojich rodičov, ktorí ho najlepšie poznajú a vedú do života podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Žiadny úradník nepozná dieťa lepšie ako jeho milujúci rodičia.

V ostatných mesiacoch žijeme v atmosfére nátlakovej mediálnej a komerčnej kampane, ktorej cieľom je presadzovať liberálne-progresívnu výchovu v otázkach sexuálneho správania a propagovať a predávať k nej obsahovo nevhodné učebnice

Napriek mnohým vyjadreniam ministra školstva Jána Horeckého o tom, že na školách nebude povinný ani prierezový predmet tzv. “sexuálna výchova”, neustále sa opakujú hoaxy tvrdiace opak. Komerčné vydavateľstvo učebníc na svojom webe v januári spustilo túto nepravdivú kampaň, prevzali ju liberálne médiá a stále tento naratív šíria. Pritom vo vzťahu ku školskému vzdelávaniu väčšinu rodičov žiakov v poradí priorít táto téma zaujíma až na X-tom mieste, ďaleko za matematikou, slovenským či anglickým jazykom a napríklad informatikou.

Tieto snahy vyhovujú komerčným subjektom, aktivistom a progresívnym lektorom, ktorí majú záujem tému sexuality otvárať na školách, a to podľa svojho ideologického videnia sveta, tendenčne, predčasne, často bez morálneho kompasu a ohľadu na ľudskú dôstojnosť, skutočné dobro detí a mládeže v citlivom veku a harmonický rozvoj ich osobnosti a vzťahov.

Za posledný rok boli uvedené na knižný trh dve veľmi kontroverzné učebnice z tvorby Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a mimovládnej organizácie InTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo), ktoré vyvolali odpor občianskej spoločnosti, ako aj kritiku odborníkov, Konferencie biskupov Slovenska a ďalších.

Slovenskí biskupi uvádzajú: “Uvedené materiály sú nastavené takmer výlučne na sexuálnu aktivitu, vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov. … Učebnice priamo povzbudzujú k nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchova nie je v žiadnom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou a ignorujúcou zmysel ľudského bytia. Záleží nám na tom, aby sme vychovali duchovne, duševne, vzťahovo i telesne zdravú generáciu, ktorá bude tvoriť harmonické vzťahy, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá bude mať vysoké ideály a svoju identitu nebude stavať iba na sebeckom vnímaní sexuality a vlastnom prospechu, ale na komplexnom rozvoji celej osobnosti človeka s orientáciou na jeho večný cieľ a pomoc druhým ľuďom. 

Ako signatári plne podporujeme predložený návrh zákona, ktorým sa upevňuje právo rodičov na výchovu a vzdelávanie ich detí podľa ich náboženského a filozofického presvedčenia, zvlášť v citlivých otázkach akou je aj sexuálne správanie, ktorý predložil poslanec Richard Vašečka a o ktorom budete v blízkej dobe rokovať.

Návrh zákona, o ktorého podporu Vás prosíme (tlač 1598), nezakazuje vzdelávanie v otázkach týkajúcich sa sexuálneho správania, ako môžu niektorí, oponenti, lobisti a médiá tvrdiť. Zákon posilňuje prirodzené práva rodičov - stanovuje, že rodičia majú byť vopred informovaní o obsahu, metodike, cieľoch i lektoroch a publikáciách, ktoré majú byť použité pri vzdelávaní a výchove v oblasti sexuálneho správania. Zároveň bude podľa návrhu škola vopred informovať rodiča o takejto plánovanej výchove a vzdelávaní a nebude ju môcť realizovať, ak rodič na to nedal písomný informovaný súhlas. V prípade, ak rodič neudelí informovaný súhlas, škola zabezpečí pre dieťa alebo žiaka náhradnú činnosť.  

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

spoločnosť, a teda aj školy, majú pomáhať mladým ľuďom, aby si raz založili stabilnú a harmonickú rodinu. Mladým ľuďom potrebujeme predovšetkým odovzdávať správne vzory a skúsenosti vedúce k úspešnému manželstvu a rodičovstvu a nie zužovať a splošťovať ich pohľad na sexualitu. Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa však vytrhávala zo širšieho morálneho kontextu, z manželstva a rodičovstva a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, mohlo by to negatívne poznačiť ich ďalší emocionálny a vzťahový život, spôsobiť psychické traumy, aj poškodzovať ich morálny a duchovný život. 

Mladí ľudia si zaslúžia viac. Ako ukazujú skúsenosti odborníkov, mladí ľudia túžia po tom, aby si raz založili stabilnú a harmonickú rodinu. V školách sa má zachovať a posilniť výchova k manželstvu a rodičovstvu, jej nástupcom sa nesmie stať pohľad zúžený len na sexualitu. Vidiac, ako niektorí verejne činní lektori vnímajú oblasť intimity a sexuálneho správania, ako sa stala v mnohých krajinách „výchova“ v oblasti sexuálneho správania povinnou a dokonca v niektorých krajinách rodičia stratili možnosť vyňať svoje deti zo vzdelávania v týchto citlivých otázkach (Nemecko), Vás prosíme, aby ste nehľadiac na politickú situáciu podporili návrh zákona, ktorý posilňuje práva rodičov.

S úctou 

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Martina Bednáriková, ProLife Action

Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko

Marek Novák, Inštitút Ladislava Hanusa

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Lucia Ištván, 4Life, o. z.

Lucia Kresanová, 4Life mission tím

[Vaše meno/Vaše jméno]

Adresát petície: SLH

Adresát petície: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

Deti patria rodičom, nie štátu – o citlivých otázkach, vrátane sexuálneho správania, rozhodujú rodičia 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec NR SR,

podľa prirodzeného zákona ako aj podľa medzinárodných dokumentov (Európsky dohovor o ľudských právach, Dohovor OSN o právach dieťaťa) majú rodičia právo vychovávať svoje dieťa podľa svojho náboženského a filozofického presvedčenia. Dieťa nepatrí štátu, dieťa patrí do milujúceho náručia svojich rodičov, ktorí ho najlepšie poznajú a vedú do života podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Žiadny úradník nepozná dieťa lepšie ako jeho milujúci rodičia.

V ostatných mesiacoch žijeme v atmosfére nátlakovej mediálnej a komerčnej kampane, ktorej cieľom je presadzovať liberálne-progresívnu výchovu v otázkach sexuálneho správania a propagovať a predávať k nej obsahovo nevhodné učebnice

Napriek mnohým vyjadreniam ministra školstva Jána Horeckého o tom, že na školách nebude povinný ani prierezový predmet tzv. “sexuálna výchova”, neustále sa opakujú hoaxy tvrdiace opak. Komerčné vydavateľstvo učebníc na svojom webe v januári spustilo túto nepravdivú kampaň, prevzali ju liberálne médiá a stále tento naratív šíria. Pritom vo vzťahu ku školskému vzdelávaniu väčšinu rodičov žiakov v poradí priorít táto téma zaujíma až na X-tom mieste, ďaleko za matematikou, slovenským či anglickým jazykom a napríklad informatikou.

Tieto snahy vyhovujú komerčným subjektom, aktivistom a progresívnym lektorom, ktorí majú záujem tému sexuality otvárať na školách, a to podľa svojho ideologického videnia sveta, tendenčne, predčasne, často bez morálneho kompasu a ohľadu na ľudskú dôstojnosť, skutočné dobro detí a mládeže v citlivom veku a harmonický rozvoj ich osobnosti a vzťahov.

Za posledný rok boli uvedené na knižný trh dve veľmi kontroverzné učebnice z tvorby Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a mimovládnej organizácie InTYMYta (predtým Spoločnosť pre plánované rodičovstvo), ktoré vyvolali odpor občianskej spoločnosti, ako aj kritiku odborníkov, Konferencie biskupov Slovenska a ďalších.

Slovenskí biskupi uvádzajú: “Uvedené materiály sú nastavené takmer výlučne na sexuálnu aktivitu, vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov. … Učebnice priamo povzbudzujú k nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchova nie je v žiadnom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou a ignorujúcou zmysel ľudského bytia. Záleží nám na tom, aby sme vychovali duchovne, duševne, vzťahovo i telesne zdravú generáciu, ktorá bude tvoriť harmonické vzťahy, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá bude mať vysoké ideály a svoju identitu nebude stavať iba na sebeckom vnímaní sexuality a vlastnom prospechu, ale na komplexnom rozvoji celej osobnosti človeka s orientáciou na jeho večný cieľ a pomoc druhým ľuďom. 

Ako signatári plne podporujeme predložený návrh zákona, ktorým sa upevňuje právo rodičov na výchovu a vzdelávanie ich detí podľa ich náboženského a filozofického presvedčenia, zvlášť v citlivých otázkach akou je aj sexuálne správanie, ktorý predložil poslanec Richard Vašečka a o ktorom budete v blízkej dobe rokovať.

Návrh zákona, o ktorého podporu Vás prosíme (tlač 1598), nezakazuje vzdelávanie v otázkach týkajúcich sa sexuálneho správania, ako môžu niektorí, oponenti, lobisti a médiá tvrdiť. Zákon posilňuje prirodzené práva rodičov - stanovuje, že rodičia majú byť vopred informovaní o obsahu, metodike, cieľoch i lektoroch a publikáciách, ktoré majú byť použité pri vzdelávaní a výchove v oblasti sexuálneho správania. Zároveň bude podľa návrhu škola vopred informovať rodiča o takejto plánovanej výchove a vzdelávaní a nebude ju môcť realizovať, ak rodič na to nedal písomný informovaný súhlas. V prípade, ak rodič neudelí informovaný súhlas, škola zabezpečí pre dieťa alebo žiaka náhradnú činnosť.  

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

spoločnosť, a teda aj školy, majú pomáhať mladým ľuďom, aby si raz založili stabilnú a harmonickú rodinu. Mladým ľuďom potrebujeme predovšetkým odovzdávať správne vzory a skúsenosti vedúce k úspešnému manželstvu a rodičovstvu a nie zužovať a splošťovať ich pohľad na sexualitu. Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa však vytrhávala zo širšieho morálneho kontextu, z manželstva a rodičovstva a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, mohlo by to negatívne poznačiť ich ďalší emocionálny a vzťahový život, spôsobiť psychické traumy, aj poškodzovať ich morálny a duchovný život. 

Mladí ľudia si zaslúžia viac. Ako ukazujú skúsenosti odborníkov, mladí ľudia túžia po tom, aby si raz založili stabilnú a harmonickú rodinu. V školách sa má zachovať a posilniť výchova k manželstvu a rodičovstvu, jej nástupcom sa nesmie stať pohľad zúžený len na sexualitu. Vidiac, ako niektorí verejne činní lektori vnímajú oblasť intimity a sexuálneho správania, ako sa stala v mnohých krajinách „výchova“ v oblasti sexuálneho správania povinnou a dokonca v niektorých krajinách rodičia stratili možnosť vyňať svoje deti zo vzdelávania v týchto citlivých otázkach (Nemecko), Vás prosíme, aby ste nehľadiac na politickú situáciu podporili návrh zákona, ktorý posilňuje práva rodičov.

S úctou 

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Martina Bednáriková, ProLife Action

Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko

Marek Novák, Inštitút Ladislava Hanusa

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Lucia Ištván, 4Life, o. z.

Lucia Kresanová, 4Life mission tím

[Vaše meno/Vaše jméno]