Dajme obciam možnosť chrániť rodiny pred hazardom

Hromadná pripomienka k zákonu o hazardných hrách

 

Dajme obciam možnosť chrániť rodiny pred hazardom

Dajme obciam možnosť chrániť rodiny pred hazardom

010.000
  5.809
 
5.809 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!
AKTUALIZOVANÉ (4.8.2016)

Slovenská spoločnosť pre rodinu v mene všetkých inciátorov a signatárov odoslala túto petíciu s hromadnou pripomienkou k zákonu o hazardných hrách v rámci medzirezortného pripomienkového konania 3.8.2016 Ministerstvu financií. 
 
Momentálne prebieha vyhodnotenie pripomienkového konania. O jeho výsledkom  Vás budeme priebežne informovať. 

Michalovi (35) hazard zničil rodinu a priviedol ho až k pokusu o samovraždu. Prežil, ale s následkami. Jeho dlhy sa vyšplhali na 2 milióny korún.

Hazard píše na Slovensku ročne tisícky podobných príbehov s viac či menej tragickým koncom. Závislosti na hazardných hrách spôsobuje nevýslovné utrpenie hráčovi aj jeho rodine. Každý tretí liečený hráč sa pokúsil o samovraždu. Doženú ho k tomu zničené rodinné vzťahy poznačené klamstvami, zruinovaním rodinných financií a rozpredaním spoločného majetku, a najmä dlhy, ktoré nie je možné z bežného zárobku splatiť. 
 
Obciam, ktorým záleží na svojich občanoch a ich rodinách, chceme vrátiť možnosť obmedziť hazard na svojom území a ušetriť rodinám trápenie zo živorenia v dôsledku dlhov, a v najhoršom prípade aj zo straty milovaného človeka.
 
Súčasný zákon značne komplikuje obciam možnosť regulácie hazardu a jednoznačne nahráva tým, ktorí na týchto ľudských tragédiách zarábajú.
 
Mnohí váhajú s podporou regulácie hazardu kvôli mylnej predstave, že štát na hazarde úžasne zarába. Ak však niekto na hazarde zbohatne, tak sú to predovšetkým prevádzkovatelia a vlastníci herní.
 
Americký ekonóm profesor Earl Grinols z univerzity v Illinois zdokumentoval, že štát na riešenie následkov hazardu vynakladá viac, než na ňom zarobí. Podľa údajov zo zahraničia 40-60 % majetkovej trestnej činnosti súvisí práve s hazardom (pranie špinavých peňazí, daňové úniky, krádeže, sprenevery, podvody,...) Ďalšími nákladmi pre štát sú dopady na rodinu hráčov (sociálne dávky, nezamestnanosť, rozvody, domáce násilie,..) a zdravotné náklady (liečenie patologických hráčov, obetí násilia závislých hráčov, zranení získaných pri pokuse o samovraždu...). Štúdie v ČR udávajú, že spoločenské náklady spojené s patologickým hráčstvom sa pohybujú medzi ôsmimi až 16 miliardami korún, do rozpočtu hazard prinesie 8 miliárd korún.
 
A ak štát na hazard dopláca, na jeho financovaní sa podieľajú všetci daňoví poplatníci, nielen hráči.
 
Veľmi preto vítame iniciatívu Ministerstva financií SR novelizovať zákon o hazardných hrách. Najmä zavedenie registra vylúčených osôb, ktorým prevádzkovateľ hazardných hier nesmie umožniť hrať hazardné hry je rozhodne nesporným prínosom návrhu. Avšak vidíme potenciál pre významné zlepšenie návrhu, preto predkladáme túto hromadnú pripomienku (plné znenie je nižšie, stručný prehľad nájdete vpravo).
Prosím, podporte, túto hromadnú pripomienku, najneskôr do 3. augusta, kedy konči medzirezortné pripomienkové konanie.
 
Dôležité: Svojim podpisom beriete na vedomie, že pre riadne uplatnenie hromadnej pripomienky musí byť táto petícia či hromadná pripomienka aj s Vašimi údajmi doručená adresátovi petície alebo hromadnej pripomienky.
 
Súvisiace články

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rezortné číslo: MF/016141/2016-622
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/745

V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predkladáme k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony hromadnú pripomienku.

I. Navrhujeme nasledovné znenie novelizačných bodov č. 16 a 17:

16. V ods. 10 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová "za podmienok podľa odseku 6". Za poslednú vetu sa vkladá veta: "Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti."

17. V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Obec je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% oprávnených voličov obce.“.

II. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 18 v znení:

18. § 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási o požiadavke z petície podľa odseku 5 obec miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

„4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“.

Odôvodnenie:

V súčasnosti môže obec vydať všeobecne záväzné nariadenie o zákaze prevádzkovania hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) iba v prípade, že najmenej 30% obyvateľov obce požiada o vydanie takéhoto nariadenia petíciou. Teda v praxi, ak obec zistí, že na jej území je určitým spôsobom rušený verejný poriadok prevádzkovaním určitých hazardných hier, nemôže konať zo svojej vlastnej vôle, ale musí čakať na "povolenie" od 30% občanov danej obce na to, aby mohla zakročiť. Z uvedeného dôvodu navrhujeme v bode 16 vypustiť slová "za podmienok podľa odseku 6".

Pre účely informovania ministerstva o tejto zmene sa dopĺňa veta na koniec odseku §10 ods. 4.

Zároveň, ak by nastal opačný prípad, teda že obec nie je ochotná riešiť otázky verejného poriadku spojené s prevádzkovaním hazardných hier na svojom území, je potrebné vytvoriť mechanizmus protiváh vo forme petície občanov, ktorí sa môžu domáhať rokovania o návrhu všeobecného záväzného nariadenia v tejto oblasti.

Zároveň, v prípade, že obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce, ustanovuje sa povinnosť obce vyhásiť v tejto otázke referendum.

III. Navrhujeme nový novelizačný  bod č. 19 v znení:

19. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

“(7) Ustanovenia § 10 sa primerane vzťahujú na mestskú časť Bratislavy a mestskú časť Košíc.”

Pôvodné body č. 18  až 43 sa prečíslujú ako body č. 20 až 45.

Odôvodnenie:

Podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sú mestské časti obce časťami, ktorá vykonávajú územnú samosprávu, preto pre zabezpečenie riešenia hazardných hier pre každú mestskú časť je potrebné explicitne uviesť túto možnosť v zákonnom ustanovení.

IV. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 46

“46. V § 21 ods. 5  písm. i.) znie:

“i) súhlas obce s prevádzkovaním kasína na jej území.”.

Pôvodné body č. 44 a 45 sa prečíslujú ako body č. 47 a 48.

IV. Navrhujeme nový novelizačný bod č. 49

“49. V § 21 ods. 7  písm. c.) slová “vyjadrenie obce k umiestneniu” nahrádzajú slovami “súhlas obce s umiestnením”.

Odôvodnenie:

Návrhy zjednocujú podmienku pre získanie licencie a posilňujú postavenie miestnej samosprávy - pre udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier bude potrebný súhlas obce namiesto vyjadrenia, tak ako je to v prípade prevádzkovania stávkových hier a binga.

Pôvodné body č. 46 až 102 sa prečíslujú ako body č. 50 až 106.

IV. Navrhujeme nasledovné znenie novelizačného bodu č. 65 (pred prečíslovaním č. 63):

65. § 35 ods. 11:

“(11) Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach, v budovách štátnych orgánov, v budovách orgánov obcí a orgánov vyšších územných celkov. Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry, vo vzdialenosti do 500 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené zariadenia na prevádzkovanie uvedených hazardných hier a najbližším vchodom do areálu školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ktorý sa bežne používa. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“.

Odôvodnenie:

Ruší sa výnimka, že vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, je možné prevádzkovať herne. Zároveň navrhujeme zvýšiť vzdialenosť na 500m, čím sa zvýši ochrana detí, mladistých a klientov sociálnych zariadení. Takže 500 m od týchto školských a sociálnych zariadení sa zakáže prevádzkovať okrem doteraz uvedených iných druhov hazardných hier aj herne.


V odseku sa dopĺňajú aj budovy orgánov obcí a orgánov vyšších územných celkov nakoľko nie je v súlade s verejným poriadkom, aby sa aj v týchto budovách prevádzkovali hazardné hry.


Posledné dve vety o vzdialenosti ako aj ich odôvodnenie vychádzajú zo súčasného navrhovaného materiálu novely zákona.

V. V novelizačnom bode č. 70 navrhujeme, aby sa do registra vylúčených osôb zapisovali aj nasledujúce skupiny osôb:

 1. evidovaní uchádzači o zamestnanie,

 2. osoby, ktoré majú súdom nariadenú vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a pre neplnenie tejto povinnosti je vedené exekučné konanie.

Zároveň navrhujeme, aby osoby s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva namiesto blízkych osôb, mal povinnosť nahlasovať do registra lekár, ktorý diagnózu osobe stanovil.

Odôvodnenie

Podľa pripomienkovaného návrhu sú do registra automaticky zapisovaní príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi. Z dôvodu ochrany osôb a ich rodín ohrozených chudobou, navrhujeme zaradiť do registra aj evidovaných uchádzačov o zamestnanie a osoby, ktoré majú súdom nariadenú vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a pre neplnenie tejto povinnosti je vedené exekučné konanie.

VI. V novelizačnom bode č. 70 ďalej navrhujeme, aby osoby s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva namiesto blízkych osôb mal povinnosť nahlasovať do registra lekár, ktorý diagnózu osobe stanovil.

Odôvodnenie

V záujme ochrany (psychického) zdravia osoby, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva a najmä v záujme ochrany tejto osoby a jej rodiny pred ohrozením chudobou, nie je dôvod, aby patologický hráč mal možnosť ďalej hrať hazardné hry. Zároveň nejestvuje dôvod toto bremeno prenášané na blízke osoby, čo okrem iného môže spôsobovať zbytočné konflikty.

VII. Navrhujeme doplniť novelizačný bod 102 tak, že v § 58m sa za ods. 19 vkladá nový ods. 20, ktorý znie:

“(20) Petícia podľa § 10 ods. 6 účinného do 31. decembra 2016, na základe ktorej nebolo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona rokované o návrhu všeobecne záväzného nariadenia v obci sa považuje za petíciu podľa § 10 ods. 5 účinného od 1. januára 2016.”

Odôvodnenie:

V nadväznosti na vyššie uvedené návrhy je potrebné v prechodných ustanovenia upraviť spôsob vybavenia petícií podľa súčasnej právnej úpravy.

Všetky pripomienky považujeme za ZÁSADNÉ.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr. Ján Fabičovic, Štvrť SNP 144/59, 914 51 Trenčianske Teplice

ThLic. Mgr. Miram Kuzárová, Považanova 4, 841 02, Bratislava
Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratslava 5
Mgr. Michal Makovník, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava
Mgr. Ján Horecký, Nad lúčkami 29, 841 05 Bratislava
Mgr. Miriam Lexmann, Moskovská 21, 811 08 Bratislava
JUDr. Jana Michalíčková, PhD., Bobot 19, 913 25 


Hromadnú promienku iniciovali mimovládne organizácie:

 • Slovenská spoločnosť pre rodinu
 • Fórum kresťanských inštitúcií
 • Fórum pre verejné otázky
 • Združenie katolíckych škôl Slovenska

 

010.000
  5.809
 
5.809 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please select your preferred means of contact
Please enter your street address
Please enter your zip code
Please enter your city
Please enter your country
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Hromadná pripomienka k zákonu o hazardných hrách

V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predkladáme k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony hromadnú pripomienku.

Navrhujeme nasledovné zmeny (plné znenie textu je v stĺpci vľavo):

 • zrušenie nezmyselnej povinnosti zozbierať v petícii podpisy od 30% obyvateľov, aby obec mohla obmedziť hazard na svojom území. V žiadnej inej veci sa takáto prekážka obciam nekladie. Nie je dôvod, aby sa obce (zastupiteľstvá) nemohli rozhodovať slobodne,
 • petíciu ponechať ako nástroj pre občanov v prípade, ak súčasné zastupiteľstvo nemá záujem hazard na území obce obmedziť,
 • aby túto kompetenciu mali aj mestské časti Bratislavy a Košíc,
 • aby pre udelenie licencie na prevádzkovanie kasína a hracích automatov bol potrebný súhlas obce podobne ako je to v súčasnosti v prípade stávkových kancelárií,
 • aby 500 metrov od škôl, nemocníc, úradov, internátov a pod. nebolo možné prevádzkovať herne,
 • aby do registra vylúčených hráčov boli automaticky zaradení aj nezamestnaní, neplatiči výživného a patologickí hráči.
[Vaše meno/Vaše jméno]

Hromadná pripomienka k zákonu o hazardných hrách

V zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky predkladáme k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony hromadnú pripomienku.

Navrhujeme nasledovné zmeny (plné znenie textu je v stĺpci vľavo):

 • zrušenie nezmyselnej povinnosti zozbierať v petícii podpisy od 30% obyvateľov, aby obec mohla obmedziť hazard na svojom území. V žiadnej inej veci sa takáto prekážka obciam nekladie. Nie je dôvod, aby sa obce (zastupiteľstvá) nemohli rozhodovať slobodne,
 • petíciu ponechať ako nástroj pre občanov v prípade, ak súčasné zastupiteľstvo nemá záujem hazard na území obce obmedziť,
 • aby túto kompetenciu mali aj mestské časti Bratislavy a Košíc,
 • aby pre udelenie licencie na prevádzkovanie kasína a hracích automatov bol potrebný súhlas obce podobne ako je to v súčasnosti v prípade stávkových kancelárií,
 • aby 500 metrov od škôl, nemocníc, úradov, internátov a pod. nebolo možné prevádzkovať herne,
 • aby do registra vylúčených hráčov boli automaticky zaradení aj nezamestnaní, neplatiči výživného a patologickí hráči.
[Vaše meno/Vaše jméno]