Víťazstvo slobody svedomia: Lekárka vyhrala súd!

Protest proti prepusteniu lekárky K. Jachimowicz

 

Víťazstvo slobody svedomia: Lekárka vyhrala súd!

victory

Víťazstvo slobody svedomia: Lekárka vyhrala súd!

0200.000
  121.277
 
121.277 have signed.

Aktualizované 27. novembra 2017: Víťazstvo slobody svedomia:

Poľská lekárka Dr. Katarzyna Jachimowicz, ktorá bola v Nórsku neoprávnene prepustená z práce kvôli ochrane života a výhrade vo svedomí, vyhradla súd! Výpoveď je neplatná. Súd uznal, že prepustiť niekoho kvôli výhrade vo svedomí je porušením základných ľudských práv.

Sloboda svedomia patrí medzi základné ľudské práva a lekári majú plné právo uplatňovať si výhradu vo svedomí a nevykonávať žiadne procedúry, ktoré vedú k potratom. Lekárka všetkým ďakuje za podporu:

 "Toto je naozaj nečakané víťazstvo. Ďakujem všetkým za pomoc, modlitby, dobré slovo a každú ľudskú reakciu, ktorá mi dala pocítiť, že v tom nie som sama. Toto je naše víťazstvo. Je to nádej do budúcnosti, ako pre Poľsko, tak aj pre Nórsko."

Viac info (v poľštine): http://gosc.pl/doc/4335469.Wygrala-Polka-walczaca-w-Norwegii-o-klauzule-...Lekárka v Nórsku prepustená z práce kvôli ochrane života!

Je ťažko uveriteľné, že v krajine akou je Nórsko, ktorá toľko hovorí o tolerancii a ľudských právach, nie sú rešpektované základné slobody vyplývajúce z ľudskej dôstojnosti.

Dr. Katarzyna Jachimowiczová, poľská lekárka, ktorá žije a pracuje v Nórsku, bola prepustená z práce len preto, že počúvala hlas svojho svedomia a chcela dôsledne chrániť každé dieťa už od počatia.

Skutočnosti jej prepustenia z práce hovoria jasnou rečou o tom, že boli porušené základné ľudské práva a daná záležitosť je príkladným postojom netolerancie. Tu sú bližšie podrobnosti:

Dr. Jachimowiczová je lekárkou s 23 ročnou praxou, pričom viac než 4 roky pracovala ako obvodná lekárka na klinike všeobecného lekárstva v nórskom meste Sauherad. Počas tohto obdobia neboli zaznamenané žiadne sťažnosti týkajúce sa jej práce ako všeobecnej lekárky.

Od začiatku jej pracovného pomeru manažment kliniky vedel, že Dr. Jachimowiczová by pri vykonávaní svojho povolania nesúhlasila s používaním vnútromaternicového telieska. V Nórsku totiž vnútromaternicové teliesko nespadá do kompetencie len gynekológov, ale aj všeobecných lekárov. Nakoľko ostatní lekári boli ochotní ženám na požiadanie tento abortívny prostriedok (ktorý spôsobuje potraty) predpísať, nespôsobovalo to danej klinike žiadne „problémy“.

Je treba pripomenúť, že vnútromaternicové teliesko môže naozaj pôsobiť ako činiteľ spôsobujúci potraty. Môže totiž brániť implantácii – uhniezdeniu embrya v maternici, ktoré už bolo počaté vo vajíčkovode a tak zapríčiniť jeho smrť.

Z tohto dôvodu obsahovala zmluva uzavretá medzi klinikou a Dr. Jachimowiczovou vyhlásenie o tom, že nebude nútená vykonávať dané praktiky, kedže sú vo svojej podstate abortifacientné (spôsobujúce potrat).

Vedenie kliniky s takouto dohodou súhlasilo.

V rokoch 2011-2014 však prebehla v Nórsku intenzívna diskusia o práve na výhradu vo svedomí v kontexte všeobecného lekárstva. Lekári, ktorí si toto právo uplatnili, sa museli podrobiť dôkladnej inšpekcii. Následne 1. Januára 2015 vstúpil do platnosti predpis, ktorý všeobecným lekárom zakázal odmietnuť akúkoľvek prácu kvôli ich presvedčeniu. Jedinou výnimkou ako sa bolo možné vyhnúť týmto drakonickým a surovým opatreniam, bol nedostatok patričných odborných zručností.

Preto na začiatku roku 2015 nastali pre Dr Jachimowiczovú problémy. V tom čase pracovala na klinike počas inšpekcie, ktorú vykonával šéf lekárov danej provincie. Do svojej správy zahrnul aj zmienku o tom, že klauzula o výhrade svedomia sa už nemá používať. Dr. Jachimowiczová mohla byť vyhodená len preto, že odmietla používanie telieska pri vykonávaní jej lekárskeho povolania.

V provincii Telemark sa proti takýmto praktikám postavili štyria lekári, ktorí síce neboli prepustení, no očakávalo sa od nich, že odídu z vlastnej iniciatívy. Traja z nich sa z tohto dôvodu pre takéto riešenie aj rozhodli. Dr. Jachimowiczová sa však rozhodla zostať, preto ju klinika nakoniec v decembri 2015 prepustila.

Je treba spomenúť, že Dr. Jachimowiczová je Poľka, ktorá ovláda perfektne nórčinu, (jej manžel je taktiež Poliak, spolu vychovávajú dve deti) a pracovala na rovnakej báze ako lekári pochádzajúci z Nórska. Znamená to, že jej prepustenie z práce nebola forma diskriminácie na základe národnosti, či problémov s jazykom, ale kvôli svedomiu.

Dr Jachimowiczová hovorí, že nikdy, ani na chvíľu neľutovala to, že poslúchla svoje svedomie, hoci zo začiatku sa cítila veľmi izolovaná od lekárskej komunity kvôli svojmu rozhodnutiu. Po pár mesiacoch sa jej však dostalo ohromnej podpory od Nórskej kresťanskej lekárskej asociácie (Kristelig Legeoforening), ktorá ju podporovala morálne, organizačne a aj finančne (pokryjúc časť súdnych trov).

1. júla 2015 bola na súd podaná žaloba za neoprávnené prepustenie z práce. Dr. Jachimowiczová dúfa, že víťazstvo na súde zmení nórsku legislatívu. Je to nesmierne dôležité, pretože v dnešnej dobe sa čoraz častejšie v medicíne vynárajú etické dilemy, pri ktorých ide o rozhodnutie medzi životom a smrťou.

Medzitým si Dr. Jachimowiczová našla ďalšiu prácu. Odhliadnuc od toho, niet pochýb o tom, že človek musí počúvať svoje vlastné svedomie. Cena za poslúchnutie svojho svedomia môže byť síce strata práce, no bezúhonnosť, čestnosť, pokoj v duši s vedomím toho, že človek nekonal proti svojmu svedomiu, sú omnoho dôležitejšie.

Pobzbudzujeme každého z Vás, aby ste podpísali túto petíciu na obranu Dr. Katarzyny Jachimowiczovej. Ďakujeme jej za to, že mala odvahu rešpektovať právo na výhradu vo svedomí, za šľachetný príklad pre všetkých lekárov, ktorí čelia podobným dilemám. Obraciame sa tiež na spoločenstvo, ktoré vyhodilo Dr. Jachimowiczovú z práce, pričom žiadame o jej odškodnenie a návrat na svoju pôvodnú pozíciu na klinike. Petícia je adresovaná predovšetkým Nórskemu ministerstvu zdravotníctva, aby vytvorilo také právne prostredie, ktoré umožní lekárom vykonávať ich profesiu v súlade s vlastným svedomím.

 

Fotografie zverejnené so súhlasom Andrzeja Babicza.

0200.000
  121.277
 
121.277 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Nesúhlasíme s obmedzovaním výhrady vo svedomí pre lekárov v Nórsku

Do pozornosti nórskeho ministra zdravotníctva, pána Bent Hoiea a médií – denníka Dagbladet a VG:

Vážený pán Minister, vážení redaktori,

dovoľte, aby som vyjadril svoje sklamanie a nesúhlas s prepustením z práce Katarzyny Jachimowiczovej, poľskej lekárky pracujúcej v Nórsku, ktorá si uplatnila právo na výhradu vo svedomí a odmietla tak vo svojej lekárskej praxi používať prostriedky spôsobujúce potrat, konkrétne zavádzanie vnútromaternicového telieska do tela žien.

Jej konanie je motivované úctou k životu od počatia až po prirodzenú smrť. No predovšetkým, v zmluve medzi Dr. Jachimowiczovou a klinikou nebola nikdy obsiahnutá dohoda, či povinnosť takúto prax vykonávať. Počas jej štvorročnej práce sa nikto na ňu v tomto ohľade nesťažoval.

Chcel by som tiež vyjadriť svoje znepokojenie nad tým, že sa akoby vytráca právo všeobecných lekárov na výhradu vo svedomí. Odstránenie práva na výhradu vo svedomí by bolo jasným porušením ľudských práv a diskrimináciou lekárov na základe ich svedomia. Dr. Jachimowiczová je v nórskej histórii vôbec prvou lekárkou, ktorá sa na súde dovoláva práva na výhradu vo svedomí.

Konanie štátu v tomto prípade protirečí Rezolúcii 1763, prijatej Parlamentným zhromaždením Rady Európy 7. Októbra 2010, ktorá sa nazýva „Právo na výhradu vo svedomí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“, pričom Nórsko je zakladajúcim a aj aktuálnym členom tejto Rady. 

Z uvedených dôvodov preto očakávam, že miestna samospráva opätovne vymenuje Dr. Jachimowiczovú na miesto jej pôvodnej pracovnej pozície a tiež to, že Nórska vláda prinavráti všeobecným lekárom možnosť pracovať v súlade si ich svedomím.

Zároveň chcem vyjadriť  svoju vďačnosť a solidaritu s Dr. Jachimowiczovou. Jej postoj je príkladom šľachetného počínania, ktorý je povzbudením pre ostatných lekárov čeliacich podobným dilemám. Ďakujem Vám, pani doktorka, za Váš odvážny postoj a za načúvanie hlasu svojho svedomia!

[Vaše meno/Vaše jméno]

Nesúhlasíme s obmedzovaním výhrady vo svedomí pre lekárov v Nórsku

Do pozornosti nórskeho ministra zdravotníctva, pána Bent Hoiea a médií – denníka Dagbladet a VG:

Vážený pán Minister, vážení redaktori,

dovoľte, aby som vyjadril svoje sklamanie a nesúhlas s prepustením z práce Katarzyny Jachimowiczovej, poľskej lekárky pracujúcej v Nórsku, ktorá si uplatnila právo na výhradu vo svedomí a odmietla tak vo svojej lekárskej praxi používať prostriedky spôsobujúce potrat, konkrétne zavádzanie vnútromaternicového telieska do tela žien.

Jej konanie je motivované úctou k životu od počatia až po prirodzenú smrť. No predovšetkým, v zmluve medzi Dr. Jachimowiczovou a klinikou nebola nikdy obsiahnutá dohoda, či povinnosť takúto prax vykonávať. Počas jej štvorročnej práce sa nikto na ňu v tomto ohľade nesťažoval.

Chcel by som tiež vyjadriť svoje znepokojenie nad tým, že sa akoby vytráca právo všeobecných lekárov na výhradu vo svedomí. Odstránenie práva na výhradu vo svedomí by bolo jasným porušením ľudských práv a diskrimináciou lekárov na základe ich svedomia. Dr. Jachimowiczová je v nórskej histórii vôbec prvou lekárkou, ktorá sa na súde dovoláva práva na výhradu vo svedomí.

Konanie štátu v tomto prípade protirečí Rezolúcii 1763, prijatej Parlamentným zhromaždením Rady Európy 7. Októbra 2010, ktorá sa nazýva „Právo na výhradu vo svedomí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“, pričom Nórsko je zakladajúcim a aj aktuálnym členom tejto Rady. 

Z uvedených dôvodov preto očakávam, že miestna samospráva opätovne vymenuje Dr. Jachimowiczovú na miesto jej pôvodnej pracovnej pozície a tiež to, že Nórska vláda prinavráti všeobecným lekárom možnosť pracovať v súlade si ich svedomím.

Zároveň chcem vyjadriť  svoju vďačnosť a solidaritu s Dr. Jachimowiczovou. Jej postoj je príkladom šľachetného počínania, ktorý je povzbudením pre ostatných lekárov čeliacich podobným dilemám. Ďakujem Vám, pani doktorka, za Váš odvážny postoj a za načúvanie hlasu svojho svedomia!

[Vaše meno/Vaše jméno]