Európsky parlament plánuje vyhlásiť potrat za „ľudské právo“

Odmietnite správu Matić

 

Európsky parlament plánuje vyhlásiť potrat za „ľudské právo“

uzavretá

Európsky parlament plánuje vyhlásiť potrat za „ľudské právo“

0500.000
  419.719
 
419.719 have signed.

Európsky parlament bude v júni 2021 hlasovať o tzv. "správe Matić," v ktorej sa okrem iných absurdností potrat definuje ako "ľudské právo".

Oficiálny názov je "Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien."

Najzávažnejším aspektom správy je, že potrat považuje za "ľudské právo" a obhajuje potrat bez akýchkoľvek obmedzení:

Správa "vyzýva na odstránenie prekážok" brániacich prístupu k potrate, ako sú "čakacie lehoty," "odmietnutie lekárskej starostlivosti na základe osobného presvedčenia," "poradenstvo" alebo akékoľvek "povolenie od tretej strany."

Avšak, potraty - rovnako ako zdravotná starostlivosť - je záležitosťou výlučnej právomoci členských štátov a Európska únia tu nemá žiadne kompetencie.

Ak by bola správa Matić prijatá, znamenalo by to nielen hrubý zásah do suverenity členských štátov, ale aj nepriamy vplyv na zavedenie politiky potratov na požiadanie bez akýchkoľvek obmedzení. Napríklad nedávny poľský zákaz eugenických potratov by mohol byť časom pozastavený, ak by sa potraty považovali za ľudské právo.

Potrat však nie je jedinou spornou otázkou v tejto kontroverznej správe. Tu je zhrnutie najdôležitejších bodov:

  • Správa Matić vyzýva na zrušenie práva na výhradu vo svedomí pre zdravotnícky personál. Cieľom správy je znemožniť lekárom, ktorí sú za ochranu života, vyjadriť nesúhlas so zabitím nenarodenej ľudskej bytosti. Podľa správy by sa odmietnutie vykonania potratu "riešilo ako odmietnutie lekárskej starostlivosti". Ak by teda lekár povedal NIE potratu, znamenalo by to koniec jeho kariéry.
  • Potrat a antikoncepcia pre dievčatá "bez ohľadu na vek" bez súhlasu rodičov.
  • LGTB a gender indoktrinácia od základnej školy bez informovania rodičov alebo vyžiadania rodičovského súhlasu.
  • Nezvratné operácie tzv. „zmeny pohlavia,“ a to aj pre neplnoleté osoby, všetky hradené z verejného zdravotného poistenia.
  • Zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov v oblasti zdravotnej politiky a zdravotného systému.

Správa Matić je pravdepodobne ideologicky najagresívnejšou iniciatívou, aký kedy bola prezentovaná v Európskom parlamente.

Niekoľko skupín sa už postavilo proti nej, ale iné ju nadšene podporujú. Jediný spôsob, ako zastaviť túto radikálnu ideologickú správu, je, aby Európska ľudová strana (hlásiaca sa ku konzervatívnym a kresťansko-demokratickým hodnotám) hlasovala proti nej.

Zamerali sme sa na nerozhodnutých europoslancov Európskej ľudovej strany a posielame im jasný odkaz, aby hlasovali proti. Podpísaním tejto kampane pošlete nerozhodnutým poslancom Európskeho parlamentu e-mail.

Viac informácií:

SPRÁVA o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_SK.html

KDH a KDU-ČSL žiadajú odmietnuť správu o reprodukčnom a sexuálnom zdraví
https://www.postoj.sk/77810/kdh-a-kdu-csl-ziadaju-odmietnut-spravu-o-reprodukcnom-a-sexualnom-zdravi

Správa Matić: Poslanci okolo Záborskej sa postavili proti kontroverznej správe z Bruselu
https://www.postoj.sk/78744/poslanci-okolo-zaborskej-sa-postavili-proti-kontroverznej-sprave-z-bruselu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=552

Situation of sexual and reproductive health and rights - Vote - 11.05.2021
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/situation-of-sexual-and-reproductive-hea/product-details/20210428CAN60725

Analýza správy Matic od Politickej siete pre hodnoty
https://politicalnetworkforvalues.org/en/2021/05/the-political-network-for-values-denounces-the-radical-matic-report-and-calls-the-members-of-the-committee-to-recover-the-core-values-of-the-european-union/

---

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

0500.000
  419.719
 
419.719 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Zatvorená!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Hlasujte PROTI správe Matić

Vážení poslanci Európskeho parlamentu,

obraciam sa na Vás so znepokojením po tom, čo som sa dozvedel podrobnosti správy pána Matića, o ktorej sa bude rokovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v júni 2021.

Správa zasahuje do výlučnej právomoci členských štátov v oblasti určovania a riadenia ich národných systémov zdravotníctva alebo ich vnútroštátnych rozhodnutí v oblasti zdravotnej politiky, ako je stanovené v článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Správa nezohľadňuje právo na výhradu vo svedomí, čo je okrem iného v rozpore s rezolúciou 1763 (2010) - Právo na výhradu vo svedomí pri zákonnej zdravotnej starostlivosti, ktorú prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.

Správa sa tiež pokúša zaviesť uznanie "práva na potrat,“ hoci takéto právo neexistuje a nemožno ho odvodiť ani zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv alebo Charty základných práv Európskej únie.

Naopak, od konferencie v Káhire v roku 1994 sa štáty zaviazali "znížiť počet prípadov, keď sa ženy uchyľujú k potratu," a "prijať vhodné opatrenia na pomoc ženám, aby sa potratu vyhli".

A čo je najdôležitejšie, každý potrat ukončuje nevinný ľudský život.

Preto Vás žiadam, aby ste hlasovali PROTI správe Matić, ktorá nemá žiadny právny základ a vážne poškodzuje základné práva zakotvené v Charte EÚ.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Hlasujte PROTI správe Matić

Vážení poslanci Európskeho parlamentu,

obraciam sa na Vás so znepokojením po tom, čo som sa dozvedel podrobnosti správy pána Matića, o ktorej sa bude rokovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v júni 2021.

Správa zasahuje do výlučnej právomoci členských štátov v oblasti určovania a riadenia ich národných systémov zdravotníctva alebo ich vnútroštátnych rozhodnutí v oblasti zdravotnej politiky, ako je stanovené v článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Správa nezohľadňuje právo na výhradu vo svedomí, čo je okrem iného v rozpore s rezolúciou 1763 (2010) - Právo na výhradu vo svedomí pri zákonnej zdravotnej starostlivosti, ktorú prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.

Správa sa tiež pokúša zaviesť uznanie "práva na potrat,“ hoci takéto právo neexistuje a nemožno ho odvodiť ani zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv alebo Charty základných práv Európskej únie.

Naopak, od konferencie v Káhire v roku 1994 sa štáty zaviazali "znížiť počet prípadov, keď sa ženy uchyľujú k potratu," a "prijať vhodné opatrenia na pomoc ženám, aby sa potratu vyhli".

A čo je najdôležitejšie, každý potrat ukončuje nevinný ľudský život.

Preto Vás žiadam, aby ste hlasovali PROTI správe Matić, ktorá nemá žiadny právny základ a vážne poškodzuje základné práva zakotvené v Charte EÚ.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]