Bruselský "trójsky kôň" presadzovania zákonov proti životu a manželstvu

Pétition à l’attention de: Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ (S&D) Shadow Rapporteur

 

Bruselský "trójsky kôň" presadzovania zákonov proti životu a manželstvu

Bruselský "trójsky kôň" presadzovania zákonov proti životu a manželstvu

0100.000
  89.241
 
89.241 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Sophia in 't Veld, holandská europoslankyňa z politickej skupiny Aliancia liberálov a demokratov pre Európu vydala legislatívnu správu, kde navrhuje zriadiť bodovací systém na posúdenie stavu demokracie, právneho štátu a základných ľudských práv pre každú krajinu Európskej únie.

Na prvý pohľad možno záslužná práca je však len zásterkou pre vynucovanie takzvaných "proeurópskych hodnôt" a nástrojom na ukladanie sankcií krajinám, ktoré sa hodnotám nariadeným Bruselom nepodriadia. Samotný dokument konkrétne práva, ktoré chce presadzovať neuvádza, ale fakt, že jeho autorka je dlhoročnou zástankyňou potratov, eutanázie, manželstva osôb rovnakého pohlavia, adopcie homosexuálov a náhradného materstva pre homosexuálne páry, dáva tušiť, aké "práva" bude EÚ v prípade schválenia dokumentu monitorovať.

O správe sa bude rokovať 26. septembra. 

Najzávažnejšie problémy dokumentu (§ 9 správy), ktorého tieňovou spravodajkyňou je aj slovenská europoslankyňa p. Beňová:

· Koniec princípu subsidiarity, podľa ktorého sa každá krajina v záležitostiach ľudských práv (t.j. právo na potrat, eutanáziu, homosexuálne manželstvá....) mohla riadiť národnými zákonmi. Po schválení tejto správy by sme podliehali bruselskému diktátu a v dohľadnej dobe by sme tu povinne mali okrem potratov aj eutanázie, adopcie homosexuálnymi pármi a sankcie pre všetkých, ktorým sa to nepáči. 

· Potlačenie pravidla, aby o porušení ľudských práv rozhodovalo EÚ jednomyseľne. Dôvodom na takéto opatrenie je aj skúsenosť zo začiatku tohto roka, keď EÚ nemohla uvaliť sankcie na Poľsko kvôli pripravovanému zákonu o rozšírení ochrany nenarodených detí, pretože maďarský premiér oznámil, že takéto sankcie bude vetovať. 

Je iróniou, že dokument sa síce oháňa demokraciou a ľudskými právami, ale tieto praktiky sú v svojej podstate anti-demokratické a zastrašovacie. 

Táto petícia bude zaslaná predsedovi Európskeho parlamentu, autorke dokumentu a tieňovej spravodajkyni dokumentu Monike Flašíkovej Beňovej.

Prosím, podpíšte túto petíciu na zachovanie demokratických princípov a tradičných hodnôt v EÚ.

Plné znenie návrhu správy Sofie in 't Veld: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMP...

0100.000
  89.241
 
89.241 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Pétition à l’attention de: Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ (S&D) Shadow Rapporteur

Vážený pán prezident, vážení spravodajcovia, vážené spravodajkyne,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o úplné stiahnutie Správy in 't Veld (2015/2254(INL), ktorá definuje nový mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, pretože tento legislatívny návrh (INL) nerešpektuje európske zmluvy.

Konkrétne:

1. Uvalenie sankcií voči členskému štátu v prípade nedodržania pravidiel právneho štátu, demokracie a základných práv upravuje články 7.1 a 7.2 Zmluy o fungovaní EÚ. In 't Veld správa sa navyše snaží pridať mechanizmus nad rámec tejto Zmluvy. Takéto zmeny zmluvy si však vyžadujú potvrdenie zo strany voličov alebo zo strany národných parlamentov a tiež jednomyseľnosť všetkých členských štátov Rady Európy.

2.  In 't Veld správa vyzýva na potlačenie základnej zásady subsidiarity zakotvenej v Charte základných práv a o zrušenie celého článku 51 Charty. Takáto zásadná zmena si však opäť vyžaduje jednomyseľné schválenie EÚ a zmenu Zmluvy. 

3. Pristúpenie k Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (EDĽP) vyžiadané v správe (§3) spočíva v tom, aby bolo inštitúciám, ktoré sú z väčšej časti mimo EÚ, umožnená súdna prevaha nad Súdnym dvorom EÚ (EUCJ). Takáto zmena by si vyžiadala revíziu Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ.

Európsky súd pre ľudské práva je inštitúciou Rady Európy (47 členských krajín, medzi ktoré patrí 28 členských štátov EÚ a 29 ďalších, ako je Turecko, Rusko, Maroko, ...); v dôsledku toho sudcovia krajín, ktoré nepatria do Európskej únie by mal byť schopní súdiť Európsku úniu!

Z vyššie uvedených dôvodov Vás prosíme o úplné stiahnutie celej Správy in 't Veld.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Pétition à l’attention de: Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ (S&D) Shadow Rapporteur

Vážený pán prezident, vážení spravodajcovia, vážené spravodajkyne,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o úplné stiahnutie Správy in 't Veld (2015/2254(INL), ktorá definuje nový mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, pretože tento legislatívny návrh (INL) nerešpektuje európske zmluvy.

Konkrétne:

1. Uvalenie sankcií voči členskému štátu v prípade nedodržania pravidiel právneho štátu, demokracie a základných práv upravuje články 7.1 a 7.2 Zmluy o fungovaní EÚ. In 't Veld správa sa navyše snaží pridať mechanizmus nad rámec tejto Zmluvy. Takéto zmeny zmluvy si však vyžadujú potvrdenie zo strany voličov alebo zo strany národných parlamentov a tiež jednomyseľnosť všetkých členských štátov Rady Európy.

2.  In 't Veld správa vyzýva na potlačenie základnej zásady subsidiarity zakotvenej v Charte základných práv a o zrušenie celého článku 51 Charty. Takáto zásadná zmena si však opäť vyžaduje jednomyseľné schválenie EÚ a zmenu Zmluvy. 

3. Pristúpenie k Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (EDĽP) vyžiadané v správe (§3) spočíva v tom, aby bolo inštitúciám, ktoré sú z väčšej časti mimo EÚ, umožnená súdna prevaha nad Súdnym dvorom EÚ (EUCJ). Takáto zmena by si vyžiadala revíziu Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ.

Európsky súd pre ľudské práva je inštitúciou Rady Európy (47 členských krajín, medzi ktoré patrí 28 členských štátov EÚ a 29 ďalších, ako je Turecko, Rusko, Maroko, ...); v dôsledku toho sudcovia krajín, ktoré nepatria do Európskej únie by mal byť schopní súdiť Európsku úniu!

Z vyššie uvedených dôvodov Vás prosíme o úplné stiahnutie celej Správy in 't Veld.

[Vaše meno/Vaše jméno]