Zastavme podkopávanie náboženskej slobody v OSN

Petícia je adresovaná p. Elisabeth TICHY-FISSLBERGER, predsedníčke Rady pre ľuďské práva, OSN

 

Zastavme podkopávanie náboženskej slobody v OSN

Zastavme podkopávanie náboženskej slobody v OSN

0500.000
  249.508
 
249.508 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!
OSN útočí na náboženskú slobodu. Najnovší útok prichádza paradoxne od človeka, ktorého hlavnou náplňou práce je túto slobodu chrániť - od osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery, Ahmeda Shaheeda.

Namiesto toho, aby tento spravodajca vo svojej tohtoročnej správe intenzívne riešil prenasledovanie miliónov veriacich (najmä kresťanov) vo svete, presadzuje v nej progresívnu agendu, potraty a nároky LGBT+. Náboženské inštitúcie, ktoré nepovažujú takéto nároky za oprávnené, obviňuje z porušovania neexistujúcich ľudských práv a diskriminácie. 

Podpíšte petíciu s požiadavkou, aby Elisabeth Tichy-Fisslberger (predsedníčka Rady OSN pre ľudské práva) a Antonio Guterres (generálny tajomník OSN) prepustili Ahmeda Shaheeda: jeho program je nezlučiteľný s náboženskou slobodou!
 
Od osobitných spravodajcov OSN sa vyžaduje, aby boli nestrannými ochrancami skutočných ľudských práv, napriek tomu pán Shaheed v celej správe presadzuje skreslenú koncepciu ľudských práv na úkor všeobecne uznávaného práva na náboženskú slobodu, ktoré je ako osobitný spravodajca povinný chrániť. 
 
Podsúva tiež mylné tvrdenie, že ochrana detí pred kontroverznými „programami sexuálnej výchovy“ a silná právna ochrana nenarodených detí porušujú údajné „sexuálne a reprodukčné práva“, čo je termín, ktorý mnohé členské štáty OSN jasne odmietli. Žiadne právo na potrat alebo na sexuálnu výchovu neexistuje.  

Bez akejkoľvek opory v medzinárodnom práve vyhlasuje, že výhrada vo svedomí, ktorá chráni napr. lekárov pred nátlakom vykonávať potraty, či eutanázie, predstavuje diskrimináciu. 
 
Podporuje kontroverzné chápanie rodu, napriek tomu, že takto dezinterpretovaná realita ohrozuje bezpečnosť a súkromie žien a dievčat na miestach, ako sú prezliekárne, útulky, núdzové bývanie pre týrané ženy, či verejné WC a znižuje schopnosť žien byť úspešné v atletike tým, že ich núti súťažiť s biologickými mužmi. 
 
Jeho správa nazýva náboženské presvedčenie, ktoré chráni právo na život, tradičné manželstvo a rešpektuje realitu biologického pohlavia porušovaním ľudských práv!

Inými slovami, tento spravodajca hovorí svetu, že viera ako tá vaša nemá miesto v slušnej spoločnosti - nieto vo verejnom živote!
 
Smutnou iróniou je, že osobitný spravodajca Ahmed Shaheed, ubližuje presne tým ľuďom a inštitúciám, ktorých slobodu má chrániť.  
0500.000
  249.508
 
249.508 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odvolanie pána Ahmeda Shaheeda / Dismiss Mr. Ahmed Shaheed

Petition to: H.E. Elisabeth Tichy-Fisslberger - President of the Human Rights Council

cc: H.E. Antonio Guterres - Secretary General of the United Nations

I am concerned about the February 2020 report submitted to the Human Rights Council by Mr. Ahmed Shaheed, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. 

Mr. Shaheed’s mandate is to promote the right to freedom of religion or belief, a fundamental right recognized in the United Nations Universal Declaration of Human Rights, Article 18:

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion…to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance."

Rather than focus on internationally recognized violations of religious freedom, the Special Rapporteur has chosen to promote the controversial policy goals of UN human rights committees regarding abortion as well as sexual orientation and gender identity.

The Special Rapporteur accuses people of faith of discrimination if they oppose: abortion, the redefinition of marriage, and the dismantling of biologically immutable sex and diversity between manand women that are founded in that reality. He does this through a tortured interpretation of gender and gender equality. 

it is difficult to reconcile that a person tasked with protecting my religious freedom would actually be actively undermining it.

I demand therefore, the immediate termination of mandate of Mr. Ahmed Shaheed as Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief: his agenda is incompatible with religious freedom.

-------------------------------

Petícia adresovaná: p. Elisabeth Tichy-Fisslberger - predsedníčke Rady pre ľudské práva
cc: p. Antonio Guterres - generálny tajomník OSN

Znepokojuje ma správa z februára 2020, ktorú Rade pre ľudské práva predložil pán Ahmed Shaheed, osobitný spravodajca pre slobodu náboženského vyznania alebo viery.

Mandátom pána Shaheeda je presadzovať právo na slobodu náboženského vyznania alebo viery, základné právo uznané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN, článok 18:

„Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania..."

Osobitný spravodajca sa namiesto zamerania na medzinárodne uznávané porušenia náboženskej slobody rozhodol presadzovať kontroverzné politické ciele týkajúce sa potratov, sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Osobitný spravodajca na základe skreslenej koncepcie ľudských práv a rodovej rovnosti obviňuje ľudí viery z diskriminácie a porušovania ľudských práv, ak sú proti: potratom, redefinícii manželstva a biologickej realite pohlavia. 

Je ťažké zmieriť sa s faktom, že osoba poverená ochranou mojej náboženskej slobody, ju v skutočnosti podkopáva.

Žiadam preto o okamžité ukončenie mandátu pána Ahmeda Shaheeda ako osobitného spravodajcu pre slobodu náboženského vyznania alebo viery: jeho program je nezlučiteľný s náboženskou slobodou.


[Vaše meno/Vaše jméno]

Odvolanie pána Ahmeda Shaheeda / Dismiss Mr. Ahmed Shaheed

Petition to: H.E. Elisabeth Tichy-Fisslberger - President of the Human Rights Council

cc: H.E. Antonio Guterres - Secretary General of the United Nations

I am concerned about the February 2020 report submitted to the Human Rights Council by Mr. Ahmed Shaheed, Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. 

Mr. Shaheed’s mandate is to promote the right to freedom of religion or belief, a fundamental right recognized in the United Nations Universal Declaration of Human Rights, Article 18:

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion…to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance."

Rather than focus on internationally recognized violations of religious freedom, the Special Rapporteur has chosen to promote the controversial policy goals of UN human rights committees regarding abortion as well as sexual orientation and gender identity.

The Special Rapporteur accuses people of faith of discrimination if they oppose: abortion, the redefinition of marriage, and the dismantling of biologically immutable sex and diversity between manand women that are founded in that reality. He does this through a tortured interpretation of gender and gender equality. 

it is difficult to reconcile that a person tasked with protecting my religious freedom would actually be actively undermining it.

I demand therefore, the immediate termination of mandate of Mr. Ahmed Shaheed as Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief: his agenda is incompatible with religious freedom.

-------------------------------

Petícia adresovaná: p. Elisabeth Tichy-Fisslberger - predsedníčke Rady pre ľudské práva
cc: p. Antonio Guterres - generálny tajomník OSN

Znepokojuje ma správa z februára 2020, ktorú Rade pre ľudské práva predložil pán Ahmed Shaheed, osobitný spravodajca pre slobodu náboženského vyznania alebo viery.

Mandátom pána Shaheeda je presadzovať právo na slobodu náboženského vyznania alebo viery, základné právo uznané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN, článok 18:

„Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania..."

Osobitný spravodajca sa namiesto zamerania na medzinárodne uznávané porušenia náboženskej slobody rozhodol presadzovať kontroverzné politické ciele týkajúce sa potratov, sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Osobitný spravodajca na základe skreslenej koncepcie ľudských práv a rodovej rovnosti obviňuje ľudí viery z diskriminácie a porušovania ľudských práv, ak sú proti: potratom, redefinícii manželstva a biologickej realite pohlavia. 

Je ťažké zmieriť sa s faktom, že osoba poverená ochranou mojej náboženskej slobody, ju v skutočnosti podkopáva.

Žiadam preto o okamžité ukončenie mandátu pána Ahmeda Shaheeda ako osobitného spravodajcu pre slobodu náboženského vyznania alebo viery: jeho program je nezlučiteľný s náboženskou slobodou.


[Vaše meno/Vaše jméno]