Amnesty International, neháj záujmy pasákov a kupcov sexu

Amnesty International stojí na strane pasákov a kupcov sexu

 

Amnesty International, neháj záujmy pasákov a kupcov sexu

050.000
  45.818
 
45.818 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.

Amnesty International, neháj záujmy pasákov a kupcov sexu

Amnesty International schválila politický dokument podporujúci úplnú dekriminalizáciu prostitúcie.[1] Prax však ukazuje, že legalizácia prostitúcie, neposkytuje ochranu proti sexuálnemu vykorisťovaniu a obchodovaniu s bielym mäsom, práve naopak: je pre ne živnou pôdou. [2],[3]

Apelujte preto s nami na Amnesty International, aby zmenilo svoju politiku.

Príklad Nemecka, ktoré zlegalizovalo prostitúciu ukazuje, že takýto prístup je katastrofálny. Prístup k prostitúcii ako k zákonnej „sexuálnej práci“, dekriminalizácia sexuálneho priemyslu a uzákonenie kupliarstva nie sú riešením na zaistenie bezpečnosti zraniteľných žien a neplnoletých dievčat pred násilím a vykorisťovaním, ale majú opačný účinok. Tam, kde zákon praje pasákom a používateľom prostitútok, rastie dopyt, a podnecuje rast trhu s prostitúciou, čo si vyžaduje zvyšovanie počtu uspokojovateliek zákazníkov, a to aj za cenu hrozieb a násilia.

V tieni prostitúcie preto prekvitá organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi, mimoriadne násilné trestné činy a korupcia a z akéhokoľvek rámca legalizácie profitujú v prvom rade pasáci, ktorí sa v takom prípade menia na „podnikateľov“.

Preto CitizenGO a Národné centrum proti sexuálnemu zneužívaniu spájajú svoje sily a vyzývajú Amnesty International, aby prehodnotilo svoju politiku, aby uznalo neblahé dôsledky prostitúcie a zasadzovalo sa za také prístupy, ktoré budú eliminovať prostitúciu, pomôžu ženám a dievčatám dostať sa z pasce sexuálneho priemyslu v mene dodržiavania základných ľudských práv - nebyť vykorisťovaná, obeťou násilia a objektivizácie, a ktoré budú znižovať dopyt tomto bezohľadnom biznise... a tiež, aby sa ospravedlnili jeho obetiam.

Peter Benenson, zakladateľ Amnesty kedysi o sviečke v ich logu povedal: "sviečka nehorí pre nás, ale pre všetkých tých, ktorých sa nám nepodarilo zachrániť..." Tým, že sa Amnesty stavia na stranu pasákov a kupliarov, prehliadajúc ženy, ktoré sú obeťami porušovania ľudských práv, sexuálneho násilia a vykorisťovania, takpovediac uháša svoju vlastnú sviečku...
 
Snaha o dekriminalizáciu prostitúcie je zradou pôvodných hodnôt Amnesty International a je receptom na katastrofu, preto musíme Amnesty žiadať, aby svoj postoj prehodnotilo skôr, než spôsobí to, že bude viac žien využívaných a vykorisťovaných.
 
Ďakujeme za Vašu podporu!
 
Bližšie informácie:
[1] Amnesty International prijalo návrh na dekriminalizáciu prostitúcie v tomto znení (v angličtine): http://endsexualexploitation.org/wp-content/uploads/Amnesty-Intl-2015-Ci...
[3] http://www.ucps.sk/OBCHODOVANIE_S_LUDMI_ZA_UCELOM_SEXUALNEHO_VYKORISTOVA...Otázky týkajúce sa vplyvu legalizácie prostitúcie na obchodovanie s ľuďmi boli v súčasnosti predmetom viacerých akademických výskumov, z ktorých vyplynul jasný záver o tom, že regulácia prostitúcie má priamy vplyv na nárast prípadov obchodovania s ľuďmi. Na účely tohto článku však nebolo možné sa detailne zaoberať všetkými závermi, ku ktorým autori dospeli. V štúdií zverejnenej pod názvom „The Law and Economics of International Sex Slavery. Prostitution laws and trafficking for sexual exploitation“, ktorá je dielom autorov z Univerzity v Göteborgu, autori porovnávali údaje získané z viacerých zdrojov, najmä z Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov, UNODC, ILO a dospeli k záveru, že „obchodovanie so ženami za účelom sexuálneho vykorisťovania prevláda v krajinách, v ktorých je prostitúcia protizákonná a najrozšírenejšie je obchodovanie so ženami v krajinách, kde je prostitúcie legalizovaná.“[30]

Uvedený záver potvrdzuje aj ďalšia štúdia, ktorá má názov „Does legalized prostitution increase human trafficking“. V tejto štúdii autori skúmali vplyv legalizácie prostitúcie na obchodovanie s ľuďmi, pričom vychádzali z predpokladu, že „legalizácia prostitúcie má dva protichodné účinky na výskyt obchodovania s ľuďmi, tzv. substitution effect, znižujúci obchodovanie s ľuďmi a tzv. scale effect, efekt zvyšujúci obchodovanie s ľuďmi“[31]. Empirickým porovnaním údajov zo 150 krajín sveta, ako aj porovnaním údajov z troch európskych krajín, v ktorých sa prístup k prostitúcií líši, a to najmä porovnaním údajov zo Švédska a Nemecka, viedlo autorov k záveru, že „legalizácia prostitúcie má vo vzťahu k obchodovaniu s ľuďmi stupňujúci efekt, a teda že vedie k zvýšeniu obchodu s ľuďmi .“[32]

Po porovnaní situácie v Nemecku (zlegalizovaná prostitúcia) a Švédsku (trestné je platiť za sex, nie poskytovať sexuálne služby), autori uvádzajú, že „v Nemecku počet osôb, pracujúcich v rámci prostitúcii bol v roku 2006 odhadnutý na 150.000 osôb, čo predstavovalo asi 62 -krát viac ako vo Švédsku (ktorého populácia je asi 10 krát menšia ako v Nemecku).“[33] V nadväznosti na zmienené ďalej uvádzajú, že podľa odhadov ILO bol v roku 2004 počet obetí obchodovania s ľuďmi v Nemecku približne 32.800 obetí, čo predstavuje asi 60 – krát viac obetí obchodovania s ľuďmi ako v danom roku vo Švédsku. Autori ďalej poukazujú na skutočnosť, že v Nemecku zároveň existuje dostatok dát pre porovnanie situácie, ktorá bola pred a po účinnosti Prostitučného zákona, pričom porovnanie týchto dvoch období prináša hodnoverné výsledky. Ako uvádzajú odhady z obdobia rokov 1996 až 2003, počet obetí obchodovania s ľuďmi v čase, keď prostitúcia nebola v Nemecku regulovaná sa pohyboval v rozmedzí od 9.870 do 19.740 obetí, pričom tento následne vzrástol po tom, ako bola prostitúcia legalizovaná, a to v roku 2002 v počte od 11.080 do 22.160 obetí a v roku 2003 od 12.350 do 24.700 obetí.
+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Amnesty International, nerob z prostitúcie uznávané zamestnanie

Na vedomie predstavenstvu Amnesty International:

My, dolupodpísaní, sme s poľutovaním zistili, že Amnesty International sa rozhodlo podporovať politiku, ktoré zaváza celkovú dekriminalizáciu prostitúcie.

To však znamená hanebné a neospravedlniteľné odklonenie sa od Vašej hlavnej misie.

Sme presvedčení, že sexuálne zneužívanie nikdy nemôže byť považované za "zamestnanie."

Sme presvedčení, že prostitúcia je systém sexuálneho zneužívania, ktorý si vyžaduje elimináciu, a nie spoločenské uznanie. Rovnako sme presvedčení, že prostitúcia predstavuje systém, pomocou ktorého sú jednotlivci ponúkaní ako verejné, sexuálne komodity. Systém, ktorý má zhubný vplyv na zraniteľných členov spoločnosti a je plný násilia vočí tým, ktorí sú predávaní za účelom sexu.

Okrem toho, dekriminalizácia prostitúcie nijako nenapráva podmienky nerovnosti, zneužívania, násilia, či odľudšťovania, ktoré sú prostitúcii vlastné, práve naopak, ešte viac ich prehlbuje.

Navyše, dekriminalizácia prostitúcie neobmedzí rozsah obchodovania s ľuďmi, ale ho ešte viac rozšíri.

Štúdie ukázali, že krajiny, kde je prostitúcia legálna, sa viac potýkajú s problémom obchodovania s ľuďmi, ako krajiny, kde je prostitúcia nelegálna. To nás samozrejme neprekvapuje. Ak zákony povoľujú nejakú aktivitu, dopyt to tejto aktivite rastie, a tak muži, ženy a deti sú predmetom kupliarstva s cieľom naplniť zvýšený dopyt.

Vzhľadom na vyššie uvedené, preto apelujeme na Amnesty International, aby svoju politiku prehodnotilo: aby uznalo neblahé dôsledky prostitúcie zasadzovalo sa za také prístupy, ktoré budú eliminovať prostitúciu, pomôžu ženám a dievčatám dostať sa z pasce sexuálneho priemyslu v mene dodržiavania základných ľudských práv - nebyť vykorisťovaná, obeťou násilia a objektivizácie, a ktoré budú znižovať dopyt tomto bezohľadnom biznise... a tiež, aby sa ospravedlnili jeho obetiam.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Amnesty International, neháj záujmy pasákov a kupcov sexu

Podpísať petíciu teraz!

050.000
  45.818
 
45.818 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.